2020-06-08 17:22Pressmeddelande

Socialnämndens beslut om Finnskogahemmet håller på att verkställas

Rullstol med äldre personBild äldre

Socialnämnden beslutade den 11 mars 2020 att förändra verksamheten på Finnskogahemmet i Bograngen i norra Torsby kommun. Det beslutet överklagades och finns just nu hos Förvaltningsrätten i Värmland för prövning. Förvaltningsrätten har däremot avgjort frågan att beslutet får verkställas, vilket nu pågår.

Beslutet den 11 mars 2020

Den 11 mars beslutade socialnämnden att förändra verksamheten på Finnskogahemmet.

Beslutet innebar följande:

  • Att de personer med verkställt särskilt boende-beslut på Finnskogahemmet, erbjuds lediga särskilda boendeplatser på övriga boenden i Torsby kommun.
  • Att befintlig personal, anställda med nuvarande placering på Finnskogahemmet, erbjuds fortsatt anställning i Torsby kommun.
  • Att Finnskogahemmet omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende (mellanboende)

Vad har hänt efter att beslutet fattades?

Verkställigheten av beslutet blev försenad pga pandemin

Planen var att erbjuda de som bor på Finnskogahemmet nya lägenheter på andra särskilda boenden i kommunen under våren och att samtliga skulle ha flyttat innan sommarsemestern. I mitten av mars kom coronapanedemin till Sverige och stor kraft fick läggas på att kunna möta en eventuell smitta i våra verksamheter.

Verkställigheten att förändra Finnskogahemmet blev därför senarelagd. Verksamheten har under våren i princip bedrivits på samma sätt som tidigare. Av de åtta personerna som i mars bodde på Finnskogahemmet har tre personer flyttat till annat boende. De andra personerna kommer att flytta så fort som möjligt, i sommar. Ledningen för boendet och för förvaltningen för en dialog med varje omsorgstagare och deras anhöriga. Det finns i nuläget flera lägenheter för dem att välja på.

Beslutet överklagades

Fyra personer har överklagat socialnämndens beslut att förändra Finnskogahemmet från särskilt boende till mellanboende.

Överklagan gäller handläggningen av ärendet (dvs. laglighetsprövning), inte överklagan av sakfrågan.

(Det finns två möjligheter att överklaga ett kommunalt beslut; laglighetsprövning enligt kommunallagen och förvaltningsbesvär. Beslutet som socialnämnden fattade om Finnskogahemmet kan enbart överklagas genom laglighetsprövning.)

Tre av personerna som överklagade begärde att verkställigheten av beslutet skulle inhiberas (dvs. beslutet skulle inte verkställas förrän domstolen har avgjort ärendet).

Socialnämnden yttrade sig över de fyra överklagningarna och sände till Förvaltningsrätten i Värmland. Rätten har inte avgjort ärendet än om handläggningen. Kommunen vet i dagsläget inte när det kommer ett beslut om det.

Förvaltningsrätten har avslagit begäran om inhibering

Däremot har förvaltningsrätten beslutat att avslå begäran om inhibition. Det betyder att kommunen kan starta verkställigheten av beslutet. Dvs. att börja förändra verksamheten på Finnskogahemmet från ett särskilt boende till ett mellanboende. Man har påbörjat flytten av de som bor på Finnskogahemmet och påbörjat planeringen inför det kommande mellanboendet.

Biträdande kommundirektör Anders Björck om svaren kommunen lämnat till förvaltningsrätten:

  • Vår bedömning är att socialnämnden inte har överträtt sina befogenheter de fått av kommunfullmäktige. Att förändra från särskilt boende till mellanboende möjliggör att verksamheten på Finnskogahemmet kan bedrivas i annan form. Verksamhetsförändring är inte att anse som ett beslut av principiell beskaffenhet, och kan därför fattas av nämnden själv.

Socialnämndens ordförande Tommy Olsson:

  • Den personalsituation och arbetsmiljösituation som har rått en lång tid innan socialnämnden fattade sitt beslut i mars att förändra verksamheten, gäller fortfarande. Det fanns inte nog med personal för att kunna utföra det arbete som behöver göras inom äldreomsorgen i norra Klarälvdalen, säger Tommy Olsson, socialnämndens ordförande.
  • Vi måste kunna garantera att alla våra omsorgstagare får den vård och omsorg som de enligt biståndsbeslut har rätt till, och att vår personal har en dräglig arbetsmiljö.
  • Vi väljer att verkställa beslutet av de skälen, som är desamma som beslutet vilade på. Och förvaltningsrätten har också gett oss den möjligheten att göra så, genom att de avslog begäran att inhibera beslutet.

 

Tf. socialchef Magnus Hultin:

  • Om förvaltningsrätten i sitt kommande beslut som gäller om huruvida handläggningen av ärendet gått rätt till eller inte, kommer fram till att något brustit, kommer vi att titta på det beslutet och då ta ställning till nästa steg. Det förvaltningsrättens beslut handlar om gäller inte sakfrågan, utan procedurfrågan.

Biståndsbedömt trygghetsboende, sk. mellanboende planeras

Det pågår ett arbete inom socialförvaltningen att ta fram riktlinjer för hur man ska bedöma de som söker till boendeformen mellanboende; vilken slags behov man ska ha för att kunna beviljas bistånd till denna boendeform, och hur själva handläggningen ska gå till. Det är tf. socialchef Magnus Hultin som tillsammans med handläggarna på biståndsenheten arbetar med det. Därefter kommer man att gå ut och undersöka hur stor efterfrågan och behovet är av denna boendeform.

  • Tanken är att regelverket ska beslutas om i höst, säger tf. vård- och omsorgschef Carina Stolpe.

Vad är ett mellanboende?

Mellanboende är en ny boendeform som riksdagen gjort möjligt från och med 2 april 2020.

Det är en behovsprövad boendeform för äldre människor som känner att det inte är tryggt att bo kvar i sina egna hem men som inte har behov av vård dygnet runt. I ett trygghetsboende ska äldre exempelvis kunna få hemtjänst och eventuellt hemsjukvård samt en möjlighet att bryta ofrivillig ensamhet genom gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge.

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/bistandsbedomt-trygghetsboende-for-aldre_H601SoU4

 

För vidare information

Tf. socialchef Magnus Hultin tfn. 070‐267 61 45

Biträdande kommundirektör Anders Björck tfn 070-600 94 97

Ordförande i socialnämnden Tommy Olsson (S) tfn. 072-275 89 10Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,2 miljoner gästnätter i kommunen varje år.