2019-10-07 15:48Pressmeddelande

Kort från Torsby kommunstyrelsen 7 oktober 2019

OrdförandeklubbaOrdförandeklubba. Credit to: Photo by <a href="/photographer/creationc-61364">Jason Morrison</a> from <a href="https://freeimages.com/">FreeImages</a>

Vid sitt sammanträde den 7 oktober 2019 behandlade kommunstyrelsen bland annat:

  • Samarbete med Riksbyggen kring byggnation, uppdrag till Riksbyggen att bygga ett äldreboende och ett LSS-boende i Västanvik
  • Resepolicy för kommunens personal och politiker


Samtliga underlag till dessa ärenden och övriga ärenden finns på www.torsby.se/kallelser

Samarbete med Riksbyggen om att bygga äldreboende och LSS-boende

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige:

  • Torsby kommun uppdrar till kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) Nordvärmlands Trygga Hem att uppföra ett nytt särskilt boende i området Västanvik.
  • Torsby kommun tecknar ett samverkansavtal med KHF Nordvärmlands Trygga Hem avseende det nya särskilda boendet i Västanvik.
  • Torsby kommun lämnar kommunal borgen till KHF Nordvärmlands Trygga Hem på den totala finansieringen av de samlade åtgärderna om 100 000 000 kronor. Torsby kommun tar ut en borgensavgift om 0,2 procent på utnyttjad kommunal borgen.
  • Kommunfullmäktige ser positivt på att Torsby kommun uppdrar till kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) Nordvärmlands Trygga Hem att uppföra en ny gruppbostad inom LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) i området Västanvik.

 

Kommunstyrelsen beslutade också, (fast i ett annat ärende) att ge kommunens tekniska avdelning i uppdrag att bygga en gruppbostad inom LSS för 12 personer i området Enen i Torsby tätort.

 

 

De lägenheter som kommunen idag har i äldreboende och gruppboende för funktionshindrade räcker inte till för det behov som finns och som enligt socialförvaltningens behovsberäkning kommer att finnas framledes.

Torsby kommun och Riksbyggen har sedan i slutet av förra året utrett om det skulle kunna finnas förutsättningar att man samarbetar i att bygga ett äldreboende (särskilt boende) om 40 lägenheter i kooperativ hyresrätt. En kooperativ hyresrättsförening skulle behöva bildas, och den skulle ha namnet KHF Nordvärmlands Trygga Hem.

Byggstart skulle preliminär vara under juni 2020 och inflyttning februari 2022. Om behov finns längre fram skulle boendet förberedas för att kunna byggas till med upp till 20 lägenheter.

Alla kostnader som fastighetsförvärv och byggnationen finansieras av föreningen via lån. Kommunen lämnar föreningen kommunal borgen för att garantera lägsta möjliga lånekostnad för föreningen.

Tillsammans har man också utrett möjligheten att i anslutning till äldreboendet också bygga en gruppbostad för funktionshindrade (LSS).

Platsen för de båda byggnaderna skulle vara i Västanvik, strax söder om Torsby tätort på kommunens fastighet Västanvik 1:396.

Eftersom de båda byggnaderna skulle kunna uppföras i närheten varandra, finns det stora möjligheter till samordningsvinster för de båda projekten för främst etableringskostnader, andra byggherrekostnader och byggadministration.

- Det finns ett stort behov av lägenheter i särskilt boende för äldre och gruppboende för funktionshindrade. Vi behöver skyndsamt ordna så att vi kan erbjuda dem som behöver dessa bostäder, säger kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen. Ett samarbete med Riksbyggen enligt de koncept de framgångsrikt använt på många andra orter, tror vi på.

Mer info: ekonomichef Angela Birnstein, tfn 0560-160 28 och 070-697 94 54

Gunilla Boquist (V), Torbjörn Olsson (SD), Tommy Persson (M) och Mikael Persson (M) reserverar sig mot beslutet att föreslå kommunfullmäktige att Riksbyggen ska bygga bostäderna.

Resepolicy för kommunens personal och politiker

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjerna för resor i tjänsten.

HR-chef Anders Björck har tagit fram riktlinjer för resor i tjänsten för anställda och politiker. Syftet med dokumentet är att man ska välja så miljömässigt och kostnadseffektiva sätt att sammanträda som det går.

Riktlinjerna säger bland annat att man ska försöka få till så många resfria möten som möjligt och istället använda tillgängliga tekniska lösningar. Genom att där det går ha möten t.ex. via Skype eller liknande bör man välja det.

Behöver man resa för möte eller annat, ska man om möjligt välja kollektivtrafik. Om bil behöver användas, använd då kommunens poolbilar och samåka när det är möjligt. Dessa bilar får endast användas för tjänsteärenden och inte för privata resor. För längre resor använd tåg, buss eller flyg.

Man ska göra en sammantagen bedömning av miljöaspekter, arbetsmiljöaspekter, arbetstid, effektivitet etc. när man väljer färdsätt.

- Resepolicyn är en del av kommunens hållbarhetsarbete och vi ser med förhoppning fram emot många vinster, både när det gäller miljö och effektivisering, säger kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen.

Mer info: HR-chef Anders Björck tfn 070-600 94 97 eller ekonomichef Angela Birnstein
tfn 070-697 94 54


Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.