2019-11-04 18:24Pressmeddelande

Kort från Torsby kommunstyrelsen 4 november 2019

Sammanträde Kommunstyrelsens sammanträder 4 november 2019

Vid sitt sammanträde den 4 november 2019 behandlade kommunstyrelsen bland annat:

 • Budget 2020–2022
 • Redovisning av idéarbete kring Herrgårdsberget
 • Tillgänglighetsplan för Torsby kommun 2020–2023
 • Information om arvoden


Samtliga underlag till dessa ärenden och övriga ärenden finns på www.torsby.se/kallelser

Budget 2020–2022

Ekonomichef Angela Birnstein redovisar arbetsutskottets förslag till budget för kommunkoncernen 2020–2022. Budgeten redovisar, såsom fullmäktige gett direktiv om, ett positivt resultat per år på minst 2,0 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive finansnetto.

Några förutsättningar som ekonomikontoret räknat med: en befolkningsminskning på 150 personer 2020 och 200 personer vardera 2021 och 2021. Intäkterna som beräknats är gjord utifrån Sveriges kommuner och landsting, SKL:s prognos av skatter och bidrag. För beräkning av priser och löner följer kommunen SKL:s föreslagna index.

Samtliga nämnder utom kommunstyrelsen får i princip de pengar de äskat inför 2020 års budget. Därmed beviljas extra medel i budgeten, som såhär:

 • Socialnämnden: 15 miljoner per år 2020–2022.
 • Barn- och utbildning: 9 miljoner per år 2020–2022.
 • Kommunstyrelsens tekniska avdelning: 2 miljoner per år 2020–2022.
  (Kommunstyrelsens övriga avdelningar: ingen extra tilldelning).
 • Miljö-, bygg- och räddningsnämnden: 1025 tkr (enligt fullmäktigebeslut 17 juni-19) per år 2020–2022, pengarna avser räddningstjänsten.
 • Överförmyndarnämnden: 150 tkr år 2020.
 • Valnämnden: 100 tkr 2020–2021 och 350 tkr 2022 (enligt fullmäktigebeslut 17 juni-19).

 

Resultatet (förändring eget kapital) blir enligt förslaget: ca +15,8 miljoner 2020, ca +19,8 miljoner kr 2021 och ca +24,5 miljoner kr 2022.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att antal förslaget till budget för 2020–2022. (Beslutsförslaget innehåller en mängd olika punkter, varav förutsättningarna och beloppen ovan är exempel på dem.)

   • Det är roligt att kommunstyrelsen lägger fram ett enat budgetförslag, utan olika yrkanden, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S). Det är ett genomarbetat förslag där resultatet hamnar på två procent som är fullmäktiges riktlinjer. Nämnderna har fått ordentligt med pengar, mer än kostnads- och prisuppräkningar. Speciellt roligt att vi har kunnat ge socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden en rejäl ökning.

Mer info: Ekonomichef Angela Birnstein tfn 070-697 94 54

Redovisning av idéarbete kring Herrgårdsberget

Miljö- och byggkontoret har under sommaren haft en praktikant som studerar till landskapsarkitekt, Evelina Bengtsson, som på uppdrag av kommunen gjort ett förslag på hur området Herrgårdsberget skulle kunna utvecklas, att med enkla medel göra det mer tillgängligt och attraktivt.

Förslaget redovisas för kommunstyrelsen av miljö- och byggchef Malin Jonsson.

Uppdraget gick ut på att kartlägga Herrgårdsberget som ett grönt rekreativt område som är centrumnära, där man med mindre eller större insatser kan skapa ett attraktivt område.  Herrgårdsberget är det område som ligger söder om Torsby herrgård fram till Gräsmarksvägen (norr om Coop). Området innehåller bland annat många olika slags träd varav flera är ovanliga.

Evelina har noterat styrkor och svagheter i området och visat på hur man på olika sätt kan göra nya stigar, förstärka befintliga stigar, röja för att ge bättre utsikt t.ex. över vattnet, skapa fler naturliga enkla sittplatser, skapa rum i den befintliga naturen.

Kommunstyrelsens beslut

Arbetsmarknadsavdelningen får i uppdrag att genomföra de åtgärders om föreslagits, och att sätta upp ett staket för att ordna säkerheten i de branta partierna mot Gräsmarksvägen. Projektet är kostnadsberäknat till 275 000 kronor, medel tas ur kommunstyrelsens investeringsbudget.

Mer info: Miljö- och byggchef Malin Jonsson tfn 076-116 60 84

 

 

 

Övergripande tillgänglighetsplan för Torsby kommun 2020–2023

Tillgänglighetsrådets ordförande Kjell-Erik Mattsson redovisar förslaget till tillgänglighetsplan för åren 2020–2023. Kommunen ska uppdatera planen minst en gång per mandatperiod, och planen som nu gjorts och ska lämnas till kommunfullmäktige har tre istället för fyra prioriterade delområden.

De tre prioriterade delområdena är

 • bostad, miljö och samhällsplanering,
 • social välfärd och trygghet samt
 • arbete och försörjning.


Varje nämnd och förvaltning ska ta fram konkreta handlingsplaner för tillgänglighetsarbetet, utifrån dessa prioriterade delområden. Arbetet ska följas upp och revideras en gång per år.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att antal förslaget till tillgänglighetsplan.

Mer info: Tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán-Halvardsson 0560-161 62

 

Information om arvoden till förtroendevalda

Kommunfullmäktige beslutade i december 2017 (2017-12-19, § 134) om en ny arvodesmodell. Enligt den ska ersättningen till Torsby kommuns förtroendevalda baseras på arvodet som riksdagens ledamöter får.  

Samtliga arvoden justeras årligen och det är HR-avdelningen som ansvarar för att denna justering görs och den ska delges kommunfullmäktige som ett delegationsärende.

Dagens ärende var alltså endast en information om justeringen, inget beslutsärende.

Justeringen innebär en höjning av ersättningen till Torsbys förtroendevalda på ca 2,5 %.

Mer info: HR-chef Anders Björck tfn 070-600 94 97Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.