2019-04-30 12:49Pressmeddelande

Handelsanalys visar Torsbys styrkor och svagheter

Mona Kjellberg från Juni Strategi och Torsby kommuns näringslivschef Eva LarssonMona Kjellberg från Juni Strategi och Torsby kommuns näringslivschef Eva Larsson

Torsby centrum, handeln runt Toriarondellen, handelsplats Kajshea och Långflon har studerats i en handelsanalys. Det finns många styrkor och möjligheter för detaljhandel och restauranger att utvecklas, men också en del svagheter och hot.

Företaget Juni Strategi har under januari-mars i år gjort en handelsanalys för Torsby kommuns räkning. Uppdraget har omfattat både kvantitativa och kvalitativa analyser och en workshop på plats i Torsby.

Det var på kommunfullmäktiges sammanträde i Sysslebäck under måndagskvällen 29 april och vid en företagarfrukost idag 30 april som handelsanalysen presenterades av Mona Kjellberg från Juni Strategi

Uppdraget som Juni Strategi efter upphandling fått var göra en nulägesanalys, en omvärldsanalys och blicka framåt, när det gäller detaljhandel och restauranger i Torsby centrum, vid Toriakorset, handelsplats Kajshea vid E45:an och Långflons köpcenter.

Några resultat från analysen

 • Styrkor: Samlad handel med tydlig stadskärna, högt betyg för bemötande i butikerna, stor besöksnäring och många turister, gratis parkering, många trevliga restauranger och bra samarbete mellan kommun och näringsliv. Det är några av de styrkor som SWOT-analysen pekade på finns i centrala Torsby.
 • Svagheter däremot var att det finns ett relativt litet kundunderlag, att Torsby är litet för etablering av vissa större kedjebutiker, få kvällsöppna restauranger och ingen taxi.
 • Hot är den minskande befolkningen i upptagningsområdet och e-handelns påverkan på fysiska sällanköpsbutiker.
 • Möjligheter är att det är en ökad besöksnäring och därmed ökat underlag för caféer och restauranger, outnyttjad potential i Norgehandeln, möjlighet att öka öppethållandet och förbättra skyltning till parkeringsplatser etc.

 

Samverkan är nyckeln

I slutet av 2017 bildades en ny lokal näringslivsförening, iTorsby, som är en samverkan mellan företagen, fastighetsägare och kommunen. Föreningen arbetar med att stimulera handeln och servicen och bredda samverkan. Genom event och olika arrangemang arbetar man också för att öka attraktiviteten och göra besöket till Torsby positivt.

Juni Strategi pekar på att samarbete och samverkan är en nyckelfaktor för att fortsätta utveckla förutsättningar för handeln.

Några slutsatser av studien

 • Alla utbudspunkter stärker tillsammans Torsby som varumärke, de har tydliga olika roller. Varje utbudspunkts tydliga karaktär bör bevaras så dessa kompletterar helheten (t.ex. rationalitet i Kajshea, mötesplatser och shopping i stadskärnan, vardagshandel i Toriarondellen).
 • Samarbetet som fungerat väl bör värnas varmt.
 • Alla flöden som möjliggör stärkt handel bör också värnas (turister, besökare, norrmän), basen är dock de boende och en lokal stolthet stärker handeln även för besökare.
 • Överlag kan handeln samarbeta ännu mer med events och lyfta in t.ex. rallyt in i butiker och restauranger med simulatorer, erbjudanden och öppettider.
 • E-handeln bör bevakas och möjligheterna från densamma kan nyttjas lokalt med digitala butiker, hemkörning etc.
 • Nya handelsetableringar i kommunen bör förläggas intill/inom befintliga utbudspunkter. Vid etablering ”slår lika mot lika” –etableras dagligvaror externt vid Kajshea påverkar detta t.ex. främst Toriarondellens externa dagligvarubutiker.

 

Sammanfattning för de olika områdena

Stadskärnan

Torsby centrum (stadskärnan) är Torsbys handels centrala motor och en stor bidragande faktor till hur hela kommunens handel definieras. Viktigt är att ärendehandel såsom Systembolag, dagligvaror och Apotek finns kvar här.

Stadskärnan bör även vara fokus för restauranger, caféer, shopping (såsom beklädnad och heminredning) och fortsätta utvecklas som den sociala mötesplatsen.

Kajshea

Kajshea är Torsbys rationella handelsplats; det är även enkelt och prisvärt. Fokus här bör vara rationell externhandel och nya etableringar bör vara om-lokaliseringar av ex. bygg-varuhandel eller annan ärende-handel. Snabbmatsrestaurang kan också komplettera utbudet här. Utveckling av den fysiska tillgängligheten är påbörjad. Alltför expansiv etablering av sällanköps-varuhandel här påverkar stadskärnan, dagligvaror påverkar främst ICA och Coop i Toriarondellen.

Toriarondellen

Toriarondellen med Coop och ICA Toria är den handelspunkt som löser boendes och besökares vardags- och livsmedelshandel. Fokus här är att underlätta i vardagen med god tillgänglighet; såväl i skyltning som öppettider.

Ytterligare förstärkning av området skulle möjligen vara en snabbmats-restaurang. Skyltning från rondellen/ utfarterna från butiks-parkeringarna in mot stadskärnan kan stärkas. Expansion inom sällanköpsvaror här påverkar stadskärnan.

Långflon

Långflon är Torsbys handelssatellit, med ett eget upptagningsområde som sträcker sig in i Norge och runt närliggande skidorter.

Utvecklingen här har liten påverkan på Torsbys övriga handel och bidrar snarare till ett större inflöde till kommunen. Därför kan Långflon utvecklas med mer handel, besöksnäring och aktiviteter utan att detta försvagar övriga större utbuds-punkter i centrala Torsby.

Torsbys övriga utbud

bidrar till en levande landsbygd och även service för turister och besökare.

Kommunen bör verka för att behålla butiker på Torsbys mindre orter i möjligaste mån. Ett utbud här stärker lokalsamhällena och även kommunens totala handelsutbud.

Mer information

Näringslivschef Eva Larsson, tfn 070-212 54 57, eva.larsson@torsby.se

Bifogat material

 • Mona Kjellbergs presentation
 • Slutrapport från handelsanalysen

 Om Torsby kommun

Torsby kommun i Värmland ger dig stora möjligheter till en rik fritid hela året. Här kan du bo bra till en rimlig kostnad och det är nära till naturen. Det är två timmar till Oslo och flygförbindelser med hela världen. På plats i kommunen finns Torsby flygplats som har två avgångar per dag Torsby-Arlanda. Vi är 11 000 invånare i kommunen, 1 700 företag och vi har ca 1,5 miljoner gästnätter i kommunen varje år.