2013-03-14 14:52Pressmeddelande

Parken Zoo redovisar öppen åtgärdslista

null

Ingen annan djurpark granskades mer än Parken Zoo under förra året. Parken Zoo bjuder nu in alla att följa förbättringsarbetet och redovisar öppet djurparkens utvecklingsprogram. På hemsidan parkenzoo.se kan alla från och med idag se de tjugo konkreta åtgärder som ska leda till en bättre djurpark – ett arbete som redan inletts.

Parken Zoo:s utvecklingsprogram innehåller 20 åtgärdspunkter som delats in i områdena Djurskötsel, Ledning och personal och Administration. Åtgärderna är framtagna utifrån det som har kommit fram i den av styrelsen tillsatta oberoende granskningen, Länsstyrelsens granskning, Svenska Djurparksföreningens granskning, EAZA:s granskning samt Parken Zoo:s egen genomgång av verksamheten.

– Det är många som följer utvecklingen med stort intresse. Därför känns det naturligt att vända titeln Sveriges mest granskade djurpark till något positivt. Nu får alla möjlighet att följa förbättringsarbetet punkt för punkt via hemsidan. Vi hoppas kunna öka förståelsen både för det som behöver förbättras och det som görs bra, säger nytillträdde djurparkschefen Lennart Sundén.

Lennart Sundén kommer närmast från Kolmården där han arbetat med utvecklingsarbete i olika roller under 28 år. 

– Det är såklart ett bekymmersamt läge där vi behöver återupprätta vårt förtroende under längre tid. Arbetet börjar med tjugo punkter under säsongen 2013, men målet är att bygga en bättre djurpark än någonsin som kan bidra till det viktiga globala arbetet med att bevara djurarter, säger Lennart Sundén.

Kontakt:
Lennart Sundén, djurparkschef, Parken Zoo, 0702-04 27 27, lennart.sunden@parkenzoo.se

Parken Zoo:s utvecklingsprogram – 20 åtgärder för en bättre djurpark

Djurskötsel

1)  Ny utomhusanläggning åt trädleoparder – En utomhusanläggning ska byggas till trädleoparderna. Status: Klart april 2013

2)  Ny damm åt dvärgflodhästar – Dvärgflodhästarnas damm ska byggas ut.
Status: Klart våren 2013

3)  Utomhusvistelse åt mushjortar – Mushjortarna ska ha tillgång till utomhusvistelse.
Status: Klart sommar 2013

4)  Nytt golv åt tapirer och dvärgflodhästar – Golven i tapirernas och dvärgflodhästarnas inomhusutrymmen ska åtgärdas avseende golvvärme. Status: Klart hösten 2013

5)  Ny anläggning för gibbonapor – En ny gibbonanläggning kommer projekteras. Status: Klart hösten 2013

Ledning och personal

6)  Ny djurparksledning – Ny ledning för djurpark ska tillsättas, och få ledarskapscoaching och HR-stöd. Status: Klart

7)  Uppfylla kunskapskrav – Den nya ledningen ska uppfylla kunskapskravet enligt 2§ 2 kap miljöbalken samt vara lämplig enligt 47§ Artskyddsförordningen. Status: Klart

8)  Rekrytera ny zoolog – En ny zoolog ska rekryteras. Status: Klart våren 2013

9)  Rekrytera flera djurvårdare – Två nya djurvårdare ska rekryteras. Status: Klart hösten 2013

10)  Redovisa för kompetensutveckling – Parken Zoo ska till Länsstyrelsen redovisa rutiner och dokumentation för kompetensutveckling av personal. Status: Klart april 2013

Administration

11)  Redovisa situationsplan och ritningar – Parken Zoo ska till Länsstyrelsen inkomma med aktuell situationsplan och skalenlig ritning över djurutrymmena. Status: Klart april 2013

12)  Redovisa uppdaterad artförteckning – Parken Zoo ska till Länsstyrelsen inkomma med uppdaterad förteckning över arter och anläggningar. Status: Klart

13)  Upprätta mer detaljerad kollektionsplan – Parken Zoo ska upprätta en mer detaljerad kollektionsplan som bl.a. motiverar varför varje art ingår i kollektionen, vilka bevarandeprogram arten ingår i samt framtida plan för varje art. Status: Klart

14)  Göra uppehåll med insamlingsverksamhet – Insamlingsverksamheten för bidrag ska upphöra tills vidare. Status: Klart

15)  Omarbeta fadderverksamhet – Översyn ska ske av fadderverksamhetens innebörd och innehåll. Nytt förslag ska upprättas inför säsongen. Status: Klart maj 2013

16)  Ny veterinärlokal – Ny veterinärlokal ska iordningställas. Status: Klart hösten 2013

17)  Redovisa uppdaterad hygienplan – Parken Zoo ska inkomma till Länsstyrelsen med en uppdaterad hygienplan. Status: Klart

18)  Tillstånd för stängsel ­– Parken Zoo ska söka tillstånd för det yttre stängslet enligt 41§ jaktförordningen att hålla vilt i hägn. Status: Klart

19)  Upprätta dokumenthanterings- och arkiveringsplan – Dokumenthanteringsplan och arkiveringsplan enligt offentlig förvaltning ska upprättas. Status: Klart juni 2013

20)  Upprätta egenkontrollprogram – Parken Zoo ska upprätta ett omfattande egenkontrollprogram som innehåller nedanstående delar. Status: Klart april 2013

a.  sammanställning av aktuella bestämmelser och myndighetsbeslut
b.  dokumenterad ansvarsfördelning
c.  rutiner och dokumentation för kompetensutveckling
d.  sammanställning och dokument som styrker att Parken Zoos arter deltar i forskning, professionell utbildning, utbildning av allmänheten, informationsutbyte och bevarandearbete
e.  dokumentation av djurhållningsrutiner såsom miljöberikning, skötsel, veterinärvård
f.  dokumentation av säkerhetsrutiner
g.  dokumentation som beskriver rutiner för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar
h.  dokumentation av delegationsordning och arbetsrutiner kring avlivande av djur.


Parken Zoo i Eskilstuna grundades 1898 och är idag ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. Här finns djurparken med ett hundratal arter, där vi arbetar för att bevara utrotningshotade djurarter. Tillsammans med Zoo-skolan, badet, nöjesparken och uppträdanden av folkkära artister finns något för alla i familjen. Bolaget är kommunalägt och ingår i Eskilstuna Kommunföretag AB.


Om Parken Zoo

Parken Zoo i Eskilstuna grundades 1898 och är idag ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. En perfekt dagsutflykt, här finns alltid något nytt att lära och du kommer våra djur riktigt nära. Här finns djurparken med ett hundratal arter varav flera ingår i internationella bevarandeavelsprojekt via den europeiska djurparksföreningen, EAZA. Tillsammans med (Zoo-skolan), utbildningsverksamhet, badet, nöjesparken och uppträdanden av folkkära artister finns något för alla i familjen. Bolaget är sen augusti 2016 privatägt Mimir Capital AB. Mer info www.parkenzoo.se


Kontaktpersoner