2018-12-05 06:05Pressrelease

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa summerar och ser framåt

Idag genomförde driftnämnden mandatperiodens sista sammanträde där beslut togs om flera styrande dokument inför 2019. Driftnämnden summerade också alla de studiebesök i verksamheten som hela nämnden har genomfört sedan man tillträdde 2015. 

– Det har varit väldigt värdefullt att besöka så många olika verksamheter under den gångna mandatperioden och samtidigt få möta så engagerade chefer och medarbetare, säger ordförande Ann Molander (L).

Under mandatperioden 2015-2018 har driftnämnden besökt och fått information om verksamheter i alla delar av Halland.

Kungsbacka: Ambulanssjukvården, röntgenverksamheten, klinisk kemi, bårhuset, ungdomsmottagningen, kvinnohälsovården, syncentralen, hörselvården, habiliteringen, hjälpmedelscentrum och 1177 Vårdguiden på telefon. 

Varberg: Ambulanssjukvården, röntgenverksamheten, klinisk kemi, blodcentralen och transfusionsmedicin, läkemedelsenheten, resurscentrum för kommunikation Dako, ungdomsmottagningen, kvinnohälsovården och habiliteringen. 

Falkenberg: Ambulanssjukvården inklusive stationen i Ullared, sjukresor och tolkverksamheten.

Hylte: Ambulanssjukvården, röntgenverksamheten och kvinnohälsovården.

Halmstad: Ambulanssjukvården på öster och väster, röntgenverksamheten, blodcentralen och transfusionsmedicin, klinisk mikrobiologi inklusive vårdhygien, klinisk patologi och cytologi, bårhuset, ungdomsmottagningen, kvinnohälsovården, hörselvården, resurscentrum för kommunikation Dako, syncentralen, habiliteringen, handikappkonsulentens verksamhet, extern rehabilitering, 1177 Vårdguiden på telefon och hjälpmedelscentrum.

Laholm: Ambulanssjukvården, bårhuset, ungdomsmottagningen och kvinnohälsovården.

Dagens sammanträde genomfördes på Halmstad högskola och vid sammanträdet behandlades bland annat följande ärenden:

  • Månadsrapport till och med oktober 2018
  • Investeringsplan 2019
  • Internbudget 2019
  • Intern kontrollplan 2019
  • Arbetsmiljöplan 2019
  • Fastställande av vårdriktlinjer hörseltekniska hjälpmedel och synhjälpmedel 
  • Reinvestering gammakamera och förändrade lokalbehov

Driftnämndens styrande beslut inför 2019 utgår från regionens mål och budget 2019 samt uppdraget som nämnden har fått om hjälpmedelsverksamheten.

Handlingar Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 2018-12-04 

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa ansvarar för verksamheterna inom ambulanssjukvård, sjukresor, 1177 Vårdguiden på telefon, hälsa och funktionsstöd samt medicinsk diagnostik.

För mer information kontakta

Ann Molander, ordförande Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, (L) 
070-949 55 70


About Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Contacts

Kommunikationsstrateg Ambulans, diagnostik och hälsa
Lisa Falkeby - föräldraledig