2020-10-16 07:21Press release

Gallerior och centrum tar ansvar för att minska smittspridning

De senaste besluten från Folkhälsomyndigheten för att hantera lokala utbrott av covid-19 innebär att bland annat gallerior och centrum kan stängas ned. För att undvika att det blir nödvändigt har medlemmarna inom NCSC - Nordic Council of Shopping Centers, vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för att smitta sprids i gallerior och centrum.

NCSC är en medlemsorganisation som representerar nordiska kommersiella platser, såsom centrum och gallerior. Medlemsbasen har en stor bredd och inkluderar ca 1200 fastighetsägare, hyresgäster, investerare, serviceföretag, säkerhetsföretag, branschföreningar, stadsplanerare och kommuner i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island samt andra europeiska länder.

  • Vi tar den rådande situationen om pandemin på stort allvar. Våra medlemmar, som består av fastighetsägare, hyresgäster med flera, gör ett massivt arbete och har vidtagit omfattande åtgärdsprogram för att bidra till minskad smittspridning och för att våra besökare och kunder ska ha en trygg och säker miljö att vistas i, säger Kajsa Hernell, VD på NCSC.
  • Det finns ett stort värde i att så långt möjligt hålla samhället och näringslivet igång under ansvarsfulla former. För NCSC är det därför nödvändigt att föra en nära och löpande dialog med ansvariga myndigheter lokalt, regionalt och nationellt för att kunna hålla varandra uppdaterade om aktuell lägesbild samt att kunna sätta in rätt åtgärder i rätt tid i förebyggande syfte. Att helt behöva stänga ner en eller flera av våra centrum eller gallerior skulle få förödande konsekvenser både för handelsföretagen, fastighetsägarna och kommunen så väl som för servicen till medborgarna, säger Kajsa Hernell.
  • NCSC och dess medlemmar vill göra allt för att i möjligaste mån undvika ytterligare smittspridning och nedstängningar. Vi kommer att verka för att kommuner och regioner informeras om vilka åtgärder som vidtas från respektive galleria och centrum för att vi ska kunna upprätthålla rimliga öppettider, säger Kajsa Hernell.

 

Exempel på åtgärder som NCSC vidtagit för att upprätthålla en säker miljö

  • NCSC har sedan länge ett etablerat nätverk inom risk management: Nordic Security Network med drygt 40 säkerhetsansvariga från de största kommersiella fastighetsägarna i Norden. Organisationen har dessutom inlett ett samarbete med HSG (Handelns Säkerhetsgrupp). Sedan pandemin bröt ut har gruppen under ledning av NCSC haft möten varannan vecka för att få rapporter om läget och själva skapa sig en bild av situationen.
  • NCSC har tillsammans med organisationens risk- och säkerhetspartner SAFE Asset Group tagit fram guider för sina medlemmar för hur de ska agera.

Ett flertal större aktörer har idag valt att certifiera sina centrum för att kunna påvisa att dom har rätt åtgärder på plats som uppvisar ett strukturerat och systematiskt arbete i syfte att begränsa spridning av Covid-19 inom centrummiljö och tar ett större ansvar än vad Folkhälsomyndigheten säger.


About NCSC

Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) is the organization representing the Shopping Center Industry in the Nordic market. Founded in 1986, NCSC today has approximately 1 200 members from Denmark, Finland, Norway, Sweden, Iceland and other European countries. The list of members include a wide variety of interest groups, ranging from real estate companies, investors, center managers, retailers, service industries, trade associations and city planners, to government and municipal authorities.