2019-05-27 05:30Pressmeddelande

Pressinbjudan till: Lanseringsträff av handboken "Våld i nära relationer"

Den regionala handboken "Våld i nära relationer" kommer nu ut i en ny reviderad upplaga. Vi bjuder in till lansering av handboken tisdagen den 28 maj klockan 08.30 - 12.00. Media är välkomna att följa med hela eller delar av dagen.

I handboken i år har vi gjort den allmänna delen större för att poängtera att det är många verksamheters ansvar att jobba med våld i nära relationer. Det är viktigt att samverkan mellan olika verksamheter lyfts fram.

–  Vi hoppas att handboken bidrar till ökad kunskap och samverkan kring våld i nära relationer. Men även belyser olika parters ansvar och möjligheter, säger Sigun Lilja, samordnare för våld i nära relationer på Länsstyrelsen i Hallands län.

Program för dagen

  • Föreläsning med reflektioner kring ämnet våld i nära relationer och hur vi behöver samverka för att minska konsekvenserna av våld med Eva Wendt, utvecklingsledare på Region Halland.

  • Regional lägesbild av arbetet med våld i nära relationer i länet, vilket bygger på ett Regeringsuppdrag till länsstyrelserna att inom länen följa och analysera arbetet. Lägesbilden utgår bland annat från uppgifter gällande kommunerna, statliga myndigheter, delar av hälso- och sjukvården med flera. Föreläsningen hålls av Sigun Lilja, samordnare för våld i nära relationer på Länsstyrelsen i Hallands län.

  • Hur är det att födas, leva, bo och åldras i Halland? Detta är frågor som analysen ”Från vaggan till graven” besvarar. Analysen är framtagen av Region Halland i samarbete med Länsstyrelsen och omfattar hela livscykeln utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Urszula Hansson, sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen i Hallands län berättar om denna analys.

  • Information från Nationellt centrum kvinnofrid (NCK), Gun Heimer, professor och chef för NCK informerar om deras nationella arbete.

Målgrupp för dagen: Personal och beslutsfattare inom kommunerna, regionen, hälso- och sjukvården, rättsväsendet, andra statliga myndigheter och idéburen sektor.

Om den regionala handboken - Våld i nära relationer

Handboken vänder sig till personer som kan möta människor som på olika sätt har erfarenhet av våld i nära relationer, vilket omfattar våld i parrelationer, våld i familjen samt barn som har upplevt våld i sin familj. För att öka kunskapen kring våld i nära relationer och att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras och erbjudas hjälp har det tagits fram en regional handbok. Handboken ska ge god kännedom om olika parters roller och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten.

Handboken är framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län, Region Halland, de halländska kommunerna, Kvinnojouren i Falkenberg, Polisen, Kriminalvården samt Åklagarmyndigheten.

Mediatillfälle

Lanseringsträffen pågår mellan 08.30 och 12.00. Media är välkomna att följa hela eller delar av dagen. Möjlighet till intervjuer finns. Kontakta Sigun Lilja, samordnare för våld i nära relationer på 010-22 43 290.

Tid och plats

Tisdagen den 28 maj, 9.00-12.00, med fika från kl 8.30

Halmstad, Teatern, Fredsgatan 5, stora ingången, Halmstad

Välkommen!

Hela handboken på lansstyrelsen.se/halland


Om Länsstyrelsen i Hallands Län

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. På Länsstyrelsen Halland är vi ca 190 medarbetare som arbetar med de här frågorna. Under alla år som länsstyrelsen funnits som myndighet har dess roll och uppgifter förändrats genomgripande. Verksamheten spänner över stort område. Länsstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter har blivit att främja länets utveckling på invånarnas villkor utifrån uppdraget från regeringen och den av svenska folket valda riksdagen.

Kontaktpersoner

Samordnare mot våld i nära relationer
Sigun Lilja