2018-03-26 18:09Pressmeddelande

Veteranisering av träd som en del av EU:s Life-projekt Bridging the gap

Just nu pågår veteranisering i flera områden i länet. Det innebär att vi på yngre träd skapar håligheter och strukturer som naturligt uppkommer i mycket äldre träd. På så sätt skapas livsmiljöer och förutsättningar för många arter samtidigt som vi räddar värdefulla träd.

​Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun arbetar tillsammans i projektet Life Bridging The Gap. LIFE-fondens medel används inom 30 skyddade Natura 2000-områden varav åtta ligger här i Blekinge. Det är områdena Gö, Haglö, Johannishus åsar, Knösö, Kummeln, Sonekulla, Tromtö-Almö och Valje som ingår i projektet. Resterande projektområden är nio i Kalmar, nio i Östergötland och fyra i Linköping. Projektet startade i oktober 2016 och pågår till september 2022.

Projektet arbetar i värdefulla ekmiljöer och förstärka deras värden så att de kan finnas kvar i framtiden och hysa samma värdefulla arter. Bland annat ska man:

  • Restaurera igenväxta ekmarker
  • Plantera ekar i områden som saknar ekföryngring
  • Skapa död ved för att försöka överbrygga glappet i åldersstrukturen
  • Skapa död ved på konstgjord väg för att öka förutsättningarna för vissa ovanliga skalbaggar

Veteranisering

Veteranisering är en naturvårdsmetod där man på yngre träd skapar strukturer, substrat och mikromiljöer som normalt bildas i mycket äldre träd.  De träd som veteraniseras är sådana som vid en vanlig restaurering hade tagits bort för att gynna andra äldre träd, eller för att exempelvis utöka gläntor.

Åtgärderna utförs av arborister med motorsåg. Håligheter med mulm (den snusliknande substans av nedbruten ved, svamp-, löv-, och insektsrester som ofta finns inne i ihåliga träd), självdöda grova grenar, avbrutna grova grenar, stora partier med bar ved på stammen, gamla skador efter blixtnedslag och hackspetthål är exempel på strukturer som ofta hittas i äldre träd men är ovanliga i unga träd.

I projektet kommer den övre delen av kronan att dödas med hjälp av ringbarkning, håligheter kommer att tillskapas i form av holkar i levande träd, grenar kommer att ringbarkas och konstgjorda blixtskador kommer att tillskapas. Denna åtgärd är viktig för många rödlistade arter då den skapar långlivade livsmiljöer i levande träd.

Mer information om projektet finns här: http://lifebridgingthegap.se/

Har ni några frågor om veteranisering och projektet kan ni kontakta Annika Lydänge på Länsstyrelsen i Skåne.

Annika.lydange@lansstyrelsen.se

Tel: 010-22 40 173

 

 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.