2018-11-23 11:43Pressmeddelande

Skolornas tobaksförebyggande arbete behöver utvecklas

Det behöver bli tydligare hur tobaksbruk under skoltid ska hanteras och vem som har ansvar för att förhindra att fler ungdomar börjar använda tobak. Det är en av slutsatserna i undersökningen ”Tobaksvanor och attityder till tobak” beställd av länsstyrelserna i Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Blekinge.

Rökning är ett hälso- och arbetsmiljöproblem för både skolelever och personal. Idag saknas fungerande processer som inkluderar föräldrarna samtidigt som eleverna upplever att tobak är lättillgängligt. En undersökning gjord av länsstyrelserna i Jönköpings, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län visar att såväl personal som elever upplever att det inte finns tydliga processer för hur tobaksbruk under skoltid ska hanteras. Enligt personal är det i dagsläget otydligt vilka delar av arbetet som är skolans och personalens ansvar, och att riktlinjer saknas för vad som ska ske när personal upptäcker att en minderårig elev använder tobak.

Det finns en vilja bland personal att skapa en tobaksfri skola men de efterfrågar mer stöd. Samtidigt är det viktigt att vårdnadshavare involveras och att arbetet går hand i hand med arbetet med att försvåra tillgången till tobak, säger Lisa Hansson, länssamordnare i ANDT-arbetet vid Länsstyrelsen Blekinge.

Undersökningen visar på att många elever inte har några svårigheter med att komma över tobak. Det är lätt för minderåriga att köpa tobak i butiker alternativt så förses de med tobak av äldre kompisar/syskon. Elever och skolpersonal är överens om att föräldrarna är den starkaste påverkan på barns tobaksbruk. Majoriteten av de elever som brukar tobak har föräldrar som gör detsamma. En del i det förebyggande arbetet bör inriktas på att ge föräldrar verktyg för att hantera barn som börjar använda tobak.

Läs mer om rapportens slutsatser och sammanfattningar

För mer information, kontakta:
Länsstyrelsen Blekinge; Lisa Hansson, lisa.hansson@lansstyrelsen.se,
ANDT -samordnare
Telefon: 010 - 2240187

Mer om studien:
Elin Undevall
Länssamordnare Alkohol-, Narkotika-, Dopnings-  och Tobaksförebyggande arbete
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Telefon: 010 - 223 65 14


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.