2020-04-07 10:41Pressmeddelande

Satsning på åtgärder för vilda pollinatörer i Blekinge

Foto: Jonas HedinFoto: Jonas Hedin

Naturvårdsverket satsar 11 miljoner kronor på att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin. Det är en förstärkning av länsstyrelsernas arbete med pollinatörer och i år genomförs riktade åtgärder av sju län i södra Sverige - ett av länen är Blekinge. 

Av Sveriges drygt 300 arter av humlor och bin är en tredjedel hotade och behöver bli fler för att kunna bidra till pollineringen. Det råder idag brist på sandiga miljöer där vilda bin kan anlägga bon, och blommor där de kan få mat, samt ett landskap där mat- och boplatser ligger tillräckligt nära varandra.

– Eftersom situationen för vilda pollinatörer är så pass allvarlig är jag glad att vi kan rikta pengar till konkreta åtgärder i större skala till platser i landskapet där de gör mest nytta, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Artdatabanken har pekat ut 14 prioriterade områden för åtgärder för hotade vildbin. Principen är att bygga vidare på områden som fortfarande har förutsättningar för en mångfald av vilda pollinerare. De län som kommer att göra insatser är Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne, Västra Götaland och Östergötland.

– Mycket kunskap om åtgärder för pollinatörer finns redan på länsstyrelserna genom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter och grön infrastruktur, säger Claes Svedlindh.

För att åstadkomma åtgärderna kommer länsstyrelserna att samarbeta med markägare, berörda kommuner, Svenska kyrkan, Trafikverket, Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Svenska Kraftnät, E.ON, Svevia med flera. 

Ett viktigt mål är att knyta samman spridda förekomster av sand och blomrikedom till sammanhängande nätverk av miljöer där arterna lätt kan hitta föda. Viktiga åtgärder kommer att vara till exempel grävning för att skapa sandblottor, röjning av igenväxning, bränning, slåtter, stängsling för att kunna återinföra bete, samt sådd och utplantering av nektar- och pollenrika växter. 

Det här är en del i regeringens treåriga satsning på att förstärka förutsättningarna för vilda pollinatörer.

Mer information
Åtgärder för vilda pollinatörer
Pollinering och vilda pollinatörer

Kontakt: 
Annika Lydänge, biolog Länsstyrelsen Blekinge.
Telefon: 010-224 01 73
E-post: annika.lydange@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.


Kontaktpersoner

Petra Sapic
Kommunikatör
Petra Sapic