2018-03-08 15:13Pressmeddelande

Restarurering av marin miljö i nationell fokus

Då vi inte alltid riktigt lyckas förvalta havet på ett hållbart sätt, blir frågor om återställning och restaurering aktuella. Länsstyrelserna i Blekinge och Kalmar tillsammans med Havsmyndigheten bjuder in till en nationell konferens.

Vi behöver utveckla verktyg för att åtgärda skador i havsmiljön, när kusten drabbas för hårt av t ex övergödning, högt exploateringstryck eller när de marina näringsvävarna hamnar i obalans.

Konferensen i Kalmar har extra fokus på angränsande Östersjökust. Olika åtgärder mot internbelastning av övergödande ämnen kommer att diskuteras, liksom olika sätt att rädda och återställa balansen i Östersjöns viktiga grunda kustnära miljöer.

I år lyfts även pågående arbete med kartläggning av fysisk påverkan i marin miljö, och under konferensen samlas in synpunkter på vad en nationell vägledning i det arbetet skulle behöva innehålla. Även hur hur man i Sverige kan jobba vidare med ekologisk kompensation i marina miljöer ska diskuteras.

Intresset för årets konferens är stort, cirka 90 personer är anmälda. Myndigheter, kommuner, forskare, intresseföreningar med flera möts nu för att utbyta erfarenheter och inspirera varandra till fortsatt arbete för bättre havsmiljö.

Arrangemanget sker i samverkan mellan Länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge, Västerbotten, och Västra Götaland, Sveriges Lantbruksuniversitet, Havsmiljöinstitutet, Linnéuniversitetet och Havs- och vattenmyndigheten.

Tid: klockan 11.00 den 14:e mars, till klockan 15.00 den 15:e mars

Plats: Hotell och konferens Brofästet, Kalmar

Media hälsas välkomna att delta under dagen.

 

Ur programmet

Dag 1, Start klockan 11.00, 14 mars

11.30 Hur mår kust och hav – varför restaurering? - Ingemar Andersson, Havs– och vattenmyndigheten

11.45 Kopplingar till miljömålsarbetet - Maria Samuelsson, Havs– och vattenmyndigheten

13.10 Yttäckande kartering av fysisk påverkan- Johan Kling, DHI & Oscar Törnqvist, Metria

13.30 Fysisk påverkan – den marina verktygslådan - Patrik Kraufvelin, SLU

14.45 Vik för vik – mot en friskare Östersjökust - Johanna Bergman, Länsstyrelsen Sörmland

15.40 Reglering av fiske - hur effektiva är olika åtgärder? - Ulf Bergström, SLU

16.00 Gäddfabriker, the story - Lars Ljunggren, Sportfiskarna

16.20 Restaureringsåtgärder för abborre - Lars Ljunggren & Olof Engstedt, Sportfiskarna

 

 

Dag 2, start kl 8.30, 15 mars

 

8.40 Direktiven på hög – vägar framåt - Fredrik Nordwall, Havs – och vattenmyndigheten

9.05 Nationellt arbete med åtgärder mot internbelastning - Robert Almstrand, Havs– och vattenmyndigheten

9.20 ECOCOA – ett projekt om ekologisk kompensation i kustområden - Ulf Bergström, SLU

10.20 Gyldensteen Strand – from farmland to coastal lagoon - Erik Kristensen, University of southern Denmark

10.45 Levande kust – Björnöfjärden har återfått bra vattenkvalitet - Linda Kumblad & Emil Rydin, Baltic2020

11.40 Tankar kring ekologisk kompensation på Åland - Mikael Wennström, Åland

13.10 Att så eller transplantera blåstång – hur ska man tänka?” Ellen Schagerström, Stockholms universitet

13.30 ”Restaurering av ålgräs i Östersjön – med fokus på Kalmarsund”

Jonas Nilsson, Linnéuniversitetet & Rita B Jönsson, Länsstyrelsen Kalmar

 

För mer information på Länsttyrelsen Blekinge, kontakta

Ulf Lindahl, ulf.lindahl@lansstyrelsen.se, 010-224 01 65

Övrig information

Rita B Jönsson, rita.jonsson@lansstyrelsen.se, 010-223 85 29

Ingemar Andersson, ingemar.andersson@havochvatten.se, 010-6986246


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.