2018-10-22 15:26Pressmeddelande

Pressinbjudan till uppsättning av mulmholkar

Mulmholkar byggs inom Life-projektet Bridging the gapMulmholkar byggs inom Life-projektet Bridging the gap

Forskning har visat att det är möjligt att skapa konstgjorda miljöer för att gynna en stor andel av alla de arter som lever inuti ihåliga träd. Dessa kallas mulmholkar och ser ut som stora fågelholkar som är fyllda med i huvudsak ekspån och eklöv, som fuktas med vatten. Mulmholkarna står på marken och spänns upp mot trädstammar. De flesta konstrueras så att fåglar kan häcka i översta delen av holken, men några byggs så att även fladdermöss skall kunna bo där i.

Inom EU:s Life-projektet Bridging the Gap pågår just nu uppsättning av så kallade mulmholkar i flera områden. Intresserade medierepresentanter har möjlighet att följa med när vi arbetar med att sätta upp och montera holkar.

Dag och tid:  måndag den 29 oktober, kl. 13:00

Plats: N2000-området Kummeln, Karlskrona kommun. Parkera på Östra Augerumsvägen, sen en kort promenad till området.

Koordinater: Sweref 99 TM 541951/6228893

 

Mulmholkar imiterar gamla ekar

Ihåliga gamla ekar har en rik fauna knuten till sig. Den mest artrika miljön är själva håligheterna i stammarna och framförallt i den kompost som ansamlas på botten som kallas mulm. Mulmen består oftast av vedfragment och svampmycel men kan även innehålla löv och fågelborester samt lämningar från både fladdermöss och andra djur som bor i håligheterna. I många områden med flerhundraåriga ekar, där vi har läderbaggar och andra hålträdsarter, kan det både finnas stora åldersglapp där nästa generation ekar saknas eller att det är stora avstånd mellan olika ekområden. I båda fallen är detta ett hot för hålträdsarternas långsiktiga överlevnad.

Projekt med fokus på ekmiljöer

Sedan 2016 pågår ett Life-projekt med fokus på restaurering av ekmiljöer. I Blekinge är det områdena Gö, Haglö, Johannishus åsar, Knösö, Kummeln, Sonekulla, Tromtö och Valje som ingår i projektet.

Life-projektet Bridging the Gap genomförs av länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun. Projektet ska arbeta i värdefulla ekmiljöer och förstärka deras värden så att de kan finnas kvar i framtiden, och hysa samma värdefulla arter. Bland annat ska man:
* Restaurera igenväxta ekmarker
* Plantera ekar i områden som saknar ekföryngrinar
* Skapa död ved för att försöka överbrygga glappet i åldersstrukturen
* Skapa död ved på artificiell väg för att öka förutsättningarna för vissa ovanliga skalbaggar att fortleva (veteranisering, mulmholkar, ekoxekomposter)

Välkomna!

Har ni några frågor om mulmholkarna och projektet, eller är intresserade av att följa med ut vid uppsättningen kan ni kontakta Annika Lydänge.

Annika.lydange@lansstyrelsen.se

Tel: 010-22 40 173

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.