2019-05-13 06:00Pressmeddelande

Pressinbjudan – länsstyrelsen anlägger favoritmiljöer för ekoxar

Inom Life-projektet Bridging the Gap pågår just nu anläggning av ekoxekomposter i Blekinge – ett sorts BB för ekoxar. Med träd från förra årets gallring skapar länsstyrelsen på konstgjord väg en gynnsam livsmiljö för både ekoxar andra vedlevande insekter.

Media är välkomna att följa med när vi bygger ekoxekomposter i Valje naturreservat i Sölvesborgs kommun tisdagen den 14 maj kl. 10.00.

Så fungerar ekoxekomposter

Ett antal ek- och björkstockar grävs delvis ner i marken i solbelysta lägen. Större delen av stockarna kommer från naturvårdsgallringar som genomförts i projektet. Runt om och mellan stockarna hälls ekspån och ekflis. Ekoxens larver kryper omkring under marken i spånet och äter av detta och så småningom även av stockarna när de förmultnar. Förhoppningen är att ekoxar ska hitta till komposterna redan till sommar för att lägga sina ägg. Ekoxen lever sedan som larv i fyra-fem år innan den utvecklas till en fullbildad ekoxe. Sammanlagt ska 33 stycken ekoxekomposter anläggas i sju områden i Blekinge.

Tema: Länsstyrelsen Blekinge anlägger favoritmiljöer för ekoxar.
Datum: tisdagen den 14 maj 2019.
Tid: kl. 10.00.
Plats: Naturreservatet Valje, Sölvesborgs kommun, parkeringsplatsen vid Valje herrgård.

Kontakt
Är ni intresserade av att följa med ut vid uppsättningen, har frågor om ekoxekomposter eller om projektet vänligen kontakta naturvårdshandläggare Annika Lydänge.
E-post: annika.lydänge@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 01 73.

Projektet Life Bridging the Gap
Sedan 2016 pågår ett Life-projekt med fokus på restaurering av ekmiljöer. I Blekinge är det områdena Gö, Haglö, Johannishus åsar, Knösö, Kummeln, Sonekulla, Tromtö och Valje som ingår i projektet. Life-projektet Bridging the Gap genomförs av länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar, Östergötland och Linköpings kommun. Projektet arbetar i värdefulla ekmiljöer och ska förstärka deras värden så att de kan hysa samma värdefulla arter och finnas kvar i framtiden.

Bland annat arbetar man med att:
• Restaurera igenväxta ekmarker.
• Plantera ekar i områden som saknar ekföryngring.
• Skapa död ved för att försöka överbrygga glappet i åldersstrukturen.
• Skapa död ved på artificiell väg för att öka förutsättningarna för vissa ovanliga skalbaggar att fortleva. (veteranisering, mulmholkar, ekoxekomposter)

 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Kontaktpersoner

Anne Sofie Green Hansen
Kommunikatör
Anne Sofie Green Hansen