2018-11-28 10:55Pressmeddelande

Nu kartläggs Mieåns vattenmiljö och omgivande närmiljö

Mieån. Foto: Kim BerndtMieån. Foto: Kim Berndt

Inom ramen för projektet GRIP on LIFE IP har arbetet med att samla in mer kunskap om miljön i Mieån och biflödet Påkamålabäcken inletts. Genom en så kallad biotopkartering ska vattenmiljön och den omgivande närmiljön kartläggas för att sedan mynna ut i en åtgärdsplan med förslag på insatser.

I dagarna startade arbetet med att undersöka hur Mieån och biflödet Påkamålabäcken mår. Genom en så kallad biotopkartering kommer mer kunskap om vattenmiljön och den omgivande närmiljön att samlas in.

- Arbetet innebär att gå längs med vattendraget och samla in kunskap om hur vattenmiljön och den omgivande närmiljön ser ut idag och vilka problem som kan finnas. Sedan tar vi fram en så kallad hydromorfologisk åtgärdsplan med förslag på insatser som behövs för att återställa åns naturliga processer och flödesdynamik. Detta för att förbättra åns vattenkvalitet och vattenhållande förmåga, säger Kim Berndt på Länsstyrelsen Blekinge.

Bakgrunden till undersökningen är att Länsstyrelsen Blekinge och Skogsstyrelsen avser starta upp en samverkansprocess med olika lokala aktörer i Mieåns och Lyckebyåns avrinningsområden. Tanken är att insatserna som föreslås i den hydromorfologiska åtgärdsplanen ska utgöra en viktig grund för vidare diskussioner om vilka insatser som kan tänkas genomföras i vattendragen framöver. Målsättningen är att ta fram en åtgärdsplan för varje avrinningsområde som redan från början är väl förankrade lokalt.

Länsstyrelsen Blekinge och Skogsstyrelsen ingår i projektet GRIP on LIFE IP, ett stort EU-projekt som pågår under 2018–2023 och där Mieån är ett av projektets två fokusområden i Blekinge. Projektet syftar bland annat till att förbättra miljön i vattendrag och våtmarker i skogslandskapet, med särskilt fokus på prioriterade åtgärder i och i anslutning till våra Natura 2000-områden. Arbetet kommer att utföras under hösten och vintern 2018/2019 av personal från konsultföretaget EnviroPlanning AB på uppdrag av Länsstyrelsen Blekinge.

För mer information om projektet GRIP on LIFE IP kontakta:
Kim Berndt, Länsstyrelsen Blekinge
Telefon: 010-224 01 85
E-post: kim.berndt@lansstyrelsen.se

Anna Hermansson, Skogsstyrelsen
Telefon: 0457- 45 51 98
E-post: anna.hermansson@skogsstyrelsen.se

För mer information om biotopkarteringen och föreslagna åtgärder kontakta:
Johan Andersson, EnviroPlanning AB
Telefon: 0706- 50 39 53
E-post: johan.andersson@enviroplanning.se

 

 

 

 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.