2018-11-14 06:51Pressmeddelande

Många naturupplevelser och mycket friluftsliv på gångavstånd i Blekinge

Fiskspaning i Mörrumsån. Foto: Annika LydängeFiskspaning i Mörrumsån. Foto: Annika Lydänge

I Sverige har invånare i genomsnitt 2,8 kilometer från bostaden till närmast skyddade naturområde.  Blekinge län placerar sig på en fjärdeplats med ett snitt på 2,1 kilometer.

I Blekinge har vi en lång tradition av naturupplevelser intill staden vilket uppmärksammades i april då H.M.K. Victoria landskapsvandrade i den tätortsnära naturen i Ronneby Brunnspark med omnejd. Länsstyrelsen Blekinge har även drivit kampanjen Naturligtvis Blekinge för att inspirera och sprida kunskapen om allemansrätten.

Det finns
flera tätortsnära skyddade områden i Blekinge dit man i flera fall kan ta sig till fots eller via kollektivtrafik. Några exempel på sådana områden är Vämöparken, Lyckeby Ekebacke, Ronneby Brunnspark, Stärnö, Mörrumsåns dalgång, Halen, Ryssberget och Valje.

- Områdena är värdefulla rekreationsområden men har även höga naturvärden.
Tätortsnära natur ger oss inte bara en större biologisk mångfald och stabilare ekosystem. Träd i bebyggelse ger oss även skugga och svalka under varma dagar och lä mot blåst. Dessutom mår vi bättre om vi har naturen nära, vi blir friskare och mindre stressade, säger Annika Lydänge, biolog på Länsstyrelsen Blekinge.

 

Länsstyrelsen skyddar natur och skapar samtidigt tillgänglighet

Att skydda natur som naturreservat eller nationalpark innebär att värdefull natur bevaras och görs tillgänglig för naturupplevelser. Närheten till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv och gör även att människor har tillgång till den långsiktigt, vilket är särskilt viktigt i tätortsnära områden där exploateringstrycket är hårt.

En jämförelse mellan länen visar på stora skillnader över befolkningens medelavstånd till skyddad natur. I hela landet är avståndet i genomsnitt 2,8 kilometer. Av statistiken från SCB framgår vidare att 24 procent av svenskarna bodde inom en kilometer till skyddad natur 2017. Året innan var motsvarande siffra 23 procent.

Länsstyrelsen Blekinge initierade i somras en kampanj Naturligtvis Blekinge både för invånare och besökare till Blekinge. Det fanns även ett särskilt fokus på alla nyanlända som kanske aldrig tidigare har kommit i kontakt med naturen på det här sättet och därmed inte känner till den svenska allemansrätten. Projektet var unikt i Sverige och en del av att uppfylla regeringens uppdrag att lyfta fokus på friluftslivet.

 

- Kampanjen i somras var ett gemensamt projekt tillsammans med alla kommunerna i länet då man på senare år märkt att kunskap saknas om vad man får och inte får göra i naturen, säger avdelningschef Lena Stävmo på Länsstyrelsen Blekinge.

För mer information kontakta Annika Lydänge, 010-2240173 eller Lena Stävmo, 010-2240231 på Länsstyrelsen Blekinge.

 

 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.