2022-07-01 07:08Pressmeddelande

Länsstyrelsen ger besked om Sydostlänken

Sydostlänken är helt avgörande för Blekinges utveckling och framtid. Det är en av länets viktigaste investeringar och därför anser Länsstyrelsen Blekinge att samtliga av Trafikverkets lokaliseringsalternativ är möjliga.

- Vi välkomnar att Trafikverket har kommit så långt i processen och att finansieringen är säkrad. Det viktigaste för Blekinge är att Sydostlänken byggs. Vi tycker att samtliga korridorer är möjliga. Järnvägen ökar robustheten i Blekinges transportvägar och har stor betydelse för länets regionala utveckling, infrastruktur, näringsliv och hamnar, säger Ulrica Messing, landshövding i Blekinge.

I dag lämnade länsstyrelsen in sitt samrådsyttrande om Sydostlänken till Trafikverket. Korridor Mitt-Väst bedöms ge minst påverkan då den kombinerar två sträckningar. Men alla alternativ är möjliga och har sina för- och nackdelar och kräver kompensationsåtgärder.

Mitt-Väst har färre antal tunnlar och broar vilket innebär mindre påverkan på grundvatten och miljökvalitetsnormer. Alternativet tar också mindre areal av jordbruksmark i anspråk. Sträckningen gör att flertalet områden med höga naturvärden kan undvikas.

- Oavsett vilket alternativ Trafikverket väljer är det en oerhört betydelsefull investering och en förutsättning för att utveckla länet på ett hållbart sätt. Genom att säkra hållbara transporter av gods- och persontrafik ger vi rätt förutsättningar för framtida generationer att leva, bo och verka i Blekinge, säger landshövding Ulrica Messing.

Länsstyrelsen betonar vikten av en väl koordinerad myndighetsprövning och en bra samverkan med berörda intressenter för att säkra en effektiv process. Länsstyrelsen bidrar gärna i det arbetet.

Här kan du läsa yttrandet.


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.


Kontaktpersoner

Petra Sapic
Kommunikatör
Petra Sapic