2018-01-18 07:27Pressmeddelande

Gemensamt möte för att lyfta allemansrätten i Blekinge

Länsstyrelsen Blekinge bjuder in till en inspirerande eftermiddag den 23 januari i Karlshamn för att öka kunskapen om allemansrätten. Vad innebär allemansrätten egentligen?

Mötet blir startskottet till kampanjen Naturligtvis som kommer att pågå under våren 2018. Under dagen diskuterar politiker, kommuner och intresseorganisationer friheter och ansvar samt hur vi på bästa sätt väcker intresse för allemansrätten och når fram till länets invånare. Målet med mötet är att tillsammans med hjälp av intressanta föreläsningar och en kreativ workshop skapar ett givande innehåll till kampanjen.

Bakgrund

År 2012 fastställdes 10 mål för friluftslivspolitikens genomförande http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/ . Friluftsmålen handlar i stort om att utveckla och bedriva åtgärder för att förutsättningarna för friluftslivsutövandet ska förbättras. Vart och ett av målen har olika ingångar i detta övergripande syfte. Allemansrätten är ett av de utpekande områdena och många friluftsaktiviteter sker på privat mark med allemansrätten som grund. Viktiga mål för friluftspolitiken är att allemansrätten värnas och att allmänhet, markägare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten. I undersökningar svarar nästan 90 % att de känner till allemansrätten men ändå sker det övertramp ibland. Olaglig terrängkörning, nedskräpning och skadegörelse med mera. 

- I Blekinge vill vi värna om att fler kommer ut och vistas i naturen men samtidigt har god kännedom om vad man får och inte får göra. Därför tar länsstyrelsen utifrån vårt uppdrag att följa upp och samordna friluftspolitiska målen i länet initiativ till en större kampanj i frågan som ska pågå under våren 2018. Förutom generell kampanj vill vi även specifikt driva frågan för att upplysa nyanlända i Blekinge om vad allemansrätten innebär, säger Lena Stävmo, utvecklingsstrateg på Länsstyrelsen Blekinge.

Delar av programmet 23 januari:

  • Sanja Kuruzovic från Naturvårdsverket och ansvarig för Allemansrättsliga frågor är med på länk.
  • Naturen som mötesplats för integration med Antonios Hanna, naturvägledare på Örebro kommun och Kajsa Grebäck, verksamhetsutvecklare på Naturskyddsföreningen Örebro och Värmlands län.
  • Workshopen kommer att ledas av Frida Birkelöf och Anna Bjerne som är projekt- och processledare på Yonder, kampanjens kommunikationsbyrå.

 

För mer information

Lena Stävmo, utvecklingsstrateg vid länsstyrelsen
e-post: lena.stavmo@lansstyrelsen.se
telefon: 010-2240231

 

 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.