2023-05-11 06:00Pressmeddelande

Eldningsförbud i Blekinge från och med 12 maj 2023

Symbol för eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i Blekinge från och med imorgon fredag den 12 maj 2023. Beslutet har fattats av länsstyrelsen i samråd med länets räddningstjänster med anledning av att brandrisken är stor i skog och mark.

Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller i Blekinge län enligt föreskrift 10 FS 2023:15. Beslutet om eldningsförbud gäller tills annat beslut fattas.

Skäl för beslutet
Med stöd av SMHI:s särskilda prognos för brandrisk i skog och mark och allmän väderleksprognos för den närmaste tiden gör länsstyrelsen bedömningen att brandrisken är och kommer att vara fortsatt stor den närmaste tiden. 

Detta gäller vid eldningsförbud

Förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse

- Förbudet gäller utanför sammanhållen bebyggelse och omfattar eldning med fasta bränslen (ved, kol, gräs, ris, grenar). Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Tillåtet att grilla

- Det är tillåtet att grilla med fasta bränslen (ved, kol, gräs, ris, grenar) på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken eller genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger, campingar och liknande näringsverksamheter inom eget verksamhetsområde.

- Grillning är också tillåten vid fasta iordningsställda grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen. Engångsgrillar utgör INTE en fast iordningsställd grillplats och är inte tillåtna.

- Trangiakök och andra friluftskök som drivs med vätska eller gas får användas om risken för värme- och eldspridning till omgivningen är låg.

Mer information
Aktuell information om eldningsförbud hittar du på Länsstyrelsens webbplats. 

Kontakt
Tjänsteman i beredskap, TiB, Länsstyrelsen Blekinge
Telefon: 010-22 40 000


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.


Kontaktpersoner

Pernilla Östlund
Kommunikatör
Pernilla Östlund