2019-11-18 09:39Pressmeddelande

Du som förälder kan göra skillnad

Foto: MostphotosFoto: Mostphotos

I dag startar Tobaksfria veckan. Årets särskilda fokus är barns rätt till en uppväxt utan tobak, med hänsyn till att barnkonventionen som blir lag 1 januari 2020.

Tobaksfria veckan är en del av det nationella arbetet Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025.

- Barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla frågor som rör barn enligt barnkonventionen. Tobakspolitiken berör barn i allra högsta grad. Detta i form av barns utveckling, hälsa och uppväxtvillkor påverkas av tobaksproduktion, tobaksanvändning och tobaksreklam, säger Sanna Sommén, länssamordnare Länsstyrelsen Blekinge.

I samband med tobaksfria veckan kommer en kortfilm spridas bland annat på sociala medier för att belysa vårdnadshavares viktiga roll i det tobaksförebyggande arbetet. Filmen är resultatet av en kvalitativ studie genomförd av länsstyrelserna i Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Kalmar län. Studien genomfördes för att få en bättre förståelse för hur arbetet i skolan bör bedrivas framåt för att uppnå intentionerna med rökfria skolgårdar och tobaksfri skoltid.

- I studien framkommer det bland annat att de viktigaste parterna i det förebyggande arbetet är föräldrar och kompisar. Ungdomarna uppger själva att föräldrarna tidigt behöver tydliggöra för sina barn vilka negativa effekter tobaksbruk ger, säger Sanna Sommén, länssamordnare Länsstyrelsen Blekinge.

Veckan kommer att uppmärksammas i hela länet.

För mer information:

www.tobaksfriskoltid.se/

https://tobaksfakta.se/faktasidor/tobak-och-fns-konvention-om-barns-rattigheter/

Kontakt
Sanna Sommén, länssamordnare ANDT Länsstyrelsen Blekinge
Telefon: 010-224 02 58
E-post: sanna.sommen@lansstyrelsen.se


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.