2018-08-10 13:34Pressmeddelande

Du får ge korna vatten men inte flytta på musslorna - många regler under torkan

Foto: Johanna Parikka Altenstedt, Länsstyrelsen BlekingeFoto: Johanna Parikka Altenstedt, Länsstyrelsen Blekinge

Från länsstyrelsens sida är det viktigt att vara tydlig med vad som gäller enligt svensk lagstiftning framförallt i situationer som den som nu råder på grund av torkan i länet. Här följer en liten översiktlig redogörelse för vad miljöbalkens bestämmelser säger om vattenuttag av våra åar och sjöar. 

Regler kring uttag av vatten har funnits i svensk lag i mer än 100 år. Några avgörande syften med vattenlagstiftningen är att undvika översvämningar eller att undvika att tömma vattenresurser men också att undvika att vatten förorenas m.m. Större återkommande uttag av vatten prövas i en tillståndsprocess medan mindre, oregelbundna uttag anmäls eller i vissa fall inte behöver anmälas alls.

                 Foto: Johanna Parikka Altenstedt, Länsstyrelsen Blekinge

Djurhållning räknas som husbehovsbrukning

När det gäller vattenuttag finns det ett undantag från kravet på tillstånd som säger att tillstånd inte behövs för vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning. Djurhållares behov av att ge vatten till sina djur betraktas som husbehovsförbrukning.  Husbehovsbrukning är annars mat, dryck och hygien, osv. men inte att bevattna gräsmattan, tvätta bilen eller fylla poolen. 

Villkor i tillståndet

Den som har fått tillstånd till att ta ut vatten ska följa det som anges i villkoren för tillståndet. Ett villkor i ett tillstånd kan vara att uttag inte får ske om vattenflödet i vattendraget understiger en viss storlek. Sker uttag ändå begås ett villkorsbrott. Husbehovsförbrukning enligt ovan är dock undantaget.

De som inte har tillstånd men behöver ta ut mindre mängder vatten har att följa 11 kap. 12 § miljöbalken som säger att tillstånd eller anmälan inte behövs om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom uttagets inverkan på vattenförhållandena. Skada på allmänna intressen kan vara att vattendraget torkas ut så att de organismer som normalt lever i det eller nyttjar det tar skada eller dör ut. Skada på enskilt intresse kan vara att vattnet inte räcker till nedströms liggande verksamheter. Motsvarande resonemang gäller i stort om vatten tas ur ett grundvattenmagasin med låga nivåer.

Ett tillstånd får begränsas eller förenas med ändrade eller nya villkor om det visar sig att det tillståndsgivna vattenuttaget leder till skada på människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen har hittills under torkan inte tagit beslut om någon sådan begränsning i Blekinge.

Tillstånd krävs för att flytta musslor, fiskar eller kräftor

Till följd av den mycket långa perioden med torr väderlek så är vattenflödena i de flesta av Blekinges vattendrag nu bland de lägsta som har förekommit så länge vi har gjort regelbundna mätningar. Situationen för många djur och växter är kritisk. Låga vattenflöden och vattennivåer kan bl.a. leda till högre vattentemperaturer, lägre syrehalter i vattnet och torrläggning av bottnar. Det medför stress för vattendragens ekosystem och vattenlevande organismer kan skadas eller dö.

                Musslor kan bli 100 år gamla. Foto: Ely-center, Finland

Organismer som är beroende av strömmande vatten och som inte så lätt kan förflytta sig längre sträckor är särskilt utsatta, t.ex. musslor som inte kan röra sig med egen kraft. Om man ser musslor, kräftor eller fisk som far illa i torkan så bör man kontakta Länsstyrelsen. Det behövs också alltid tillstånd för att flytta fisk, kräftor eller musslor mellan olika vattenområden. Även om avsikten är god så finns risk att det medför stora skador på arter och ekosystem genom t.ex. spridning av sjukdomar och skada på värdefulla fiskbestånd.

Länsstyrelsen hanterar ansökningar om tillstånd att flytta fisk, kräftor eller musslor med förtur i akuta fall.

Egen brunn, eget ansvar

Den som har egen brunn ansvarar för sin vattenförsörjning själv. Om brunnen sinar bör man kontakta kommunen som kan bistå med vatten för husbehov, men när det gäller större mängder vatten t ex för näringsverksamhet brukar man få köpa vatten av sin kommun. Vänd dig till vattenproducenterna, VA-enheten eller kommunalt vattenbolag för mer information. Frågor om kommunalt vatten såsom dricksvatten eller bevattningsförbud av gränsmattor med kommunalt vatten hanteras av kommunerna. 

 

 

 


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.