2023-03-02 09:24Pressmeddelande

Blekinges unika kulturarv ska skyddas i krig

Som en del i utvecklingen av totalförsvaret kommer Länsstyrelsen Blekinge att märka ut länets mest betydelsefulla kulturegendomar med Haagkonventionens emblem. Den som bryter mot konventionen kan lagföras för brott mot folkrätten.  

- Kriget i Ukraina har visat att modern krigsföring fokuserar på att förstöra kulturegendom som är viktiga symboler för ett lands historia. Det handlar om att urholka försvarsviljan och utradera ett folks identitet. I Blekinge har vi ett rikt kulturarv som vi ska vara stolta över men också skydda för våra kommande generationer, säger Peter Ryman, försvarsdirektör Länsstyrelsen Blekinge.

Alla länsstyrelser arbetar med att ta fram en lista med prioriterade kulturegendomar, kulturmiljöer eller byggnader som inrymmer betydande kulturarv för landet. Varje län ska också ha förmåga att skydda dem vid ytterst krig. Den som förstör kulturegendom och bryter mot konventionen kan lagföras för brott mot folkrätten i efterhand. 

- Vägar och järnvägar kan vi bygga upp på nytt men om vårt kulturarv förstörs försvinner en del av vår unika historia. Kulturarvet är vårt kollektiva minne med berättelser om människor som levt och verkat i länet, säger Josefin Bjurman, projektledare på Länsstyrelsen Blekinge.

Enligt Haagkonventionen förbinder sig Sverige att skydda värdefull kulturegendom genom listning och utmärkning med emblemet Blue Shield.  

- Listningen styrs av kulturvärde – inte av geografi, tidsepoker eller marknadsvärde. Urvalet ska göras utifrån det som är kulturhistoriskt unikt för Blekinge och därmed har en betydelse nationellt. Till exempel har vårt län över 4 000 fornlämningar och Karlskrona är utsedd till ett världsarv med flera unika byggnader, säger Josefin Bjurman.

I arbetet kommer även Försvarsmakten, Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och fastighetsägare att involveras. Listan kommer offentliggöras senare i år när den är beslutad.


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.


Kontaktpersoner

Pernilla Östlund
Kommunikatör
Pernilla Östlund