2018-07-06 10:53Pressmeddelande

Blekinges gäddor ska skyddas

Sten Nordin,
foto: Länsstyrelsen BlekingeSten Nordin, foto: Länsstyrelsen Blekinge

På grund av sviktande rekrytering av kustlekande gädda och ett ökande fisketryck från både fritidsfisket och yrkesfisket på gädda inom kustområden, föreslår Länsstyrelsen Blekinge förvaltningsåtgärder för den kustlekande gäddan.
- Nu skickar vi ut ett förslag på remiss om att freda ett antal områden i länet för att skydda gäddornas lekområden. Förslaget är noga genomtänkt och framtaget i en dialog med olika parter för att fånga deras synpunkter. Detta är nödvändigt för att skydda gäddan och värna bestånden, berättar landshövding Sten Nordin.

Länsstyrelsen föreslår att nio fredningsområden inrättas där allt fiske är förbjudet under perioden 1 januari-31 maj med undantag av fiske efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt. Vidare föreslås att fredningstiden för åtta befintliga fredningsområden (som har inrättats i anslutning till åmynningar till skydd för havsöring) förlängs (från 15 september-31 december) till 15 september-31 maj, en period under vilken allt fiske föreslås vara förbjudet med undantag av fiske efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt.

Därtill föreslås att allt fiske efter gädda och abborre är förbjudet i kustvattenområdet från Kalmar län ner till Torhamns udde under perioden 1 april-31 maj. Dessa förvaltningsåtgärder föreslås gälla i fem år med början år 2019 för att ge möjlighet till utvärdering, varefter omprövning skall ske.

Genom att inrätta nya fredningsområden samt förlänga fredningstiden inom befintliga fredningsområden kan bestånd av kustlekande gädda skyddas inför och under lek. Dessa förvaltningsåtgärder förväntas leda till minskad fiskeridödlighet och minskad störning för kustlekande gädda inför och under lek, vilket förbättrar förutsättningarna för framgångsrik lokal rekrytering.

Genom att förbjuda allt fiske efter gädda och abborre i kustområdet från Kalmar län ner till Torhamns udde under perioden 1 april-31 maj kan bestånd av kustlekande gädda och abborre skyddas under och i anslutning till lek. Denna förvaltningsåtgärd föreslås för att få till stånd en enhetlig förvaltning längsmed den södra ostkusten. Detta eftersom samma fredningsperiod redan har införlivats i Kalmar län. Denna förvaltningsåtgärd förväntas leda till minskad fiskeridödlighet och minskad störning för kustlekande gädda och abborre under och i anslutning till lek, vilket förbättrar förutsättningarna för framgångsrik regional rekrytering.

Mot bakgrund av gäddans roll som ekologisk och socioekonomisk nyckelart i Blekinges kustnära ekosystem (samt de stora naturvårdsinsatser som har utförts för att främja gäddbestånden) så är en fungerande förvaltning högst relevant. Ett välmående gäddbestånd förbättrar förutsättningarna för friskare vatten i Östersjön samt medför möjligheter till rekreation samt potential för utveckling av ett långsiktigt hållbart yrkesfiske och fritidsfiske, aktiviteter som är värdefulla för att bevara en levande landsbygd och skärgård.

Länsstyrelsens remissförslag skickas ut lokalt i Blekinge

Länsstyrelsen skickar ut remissen lokalt i Blekinge. När remisstiden är slut kommer länsstyrelsen att ta fram ett slutgiltigt förslag som sedan skickas till Havs- och vattenmyndigheten. Det är endast Havs- och vattenmyndigheten som får besluta om förvaltningsåtgärder i form av fiskeregler som tex fredningsområden. Därefter är det upp till Havs- och vattenmyndigheten hur de väljer att hantera förslaget.

Remissen kan nås genom länken nedan, och yttrande kan lämnas till Länsstyrelsen Blekinge via epost (blekinge@lansstyrelsen.se) eller reguljär post (Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona) senast den 21 september 2018.

Vänligen ange diarienummer 511-3196-2018 i ert yttrande.

Kontakt för mer information:

Kim Berndt, handläggare, avdelningen för kunskapsuppbyggnad

010-22 40 185
kim.berndt@lansstyrelsen.se

 

Lars Lundahl, fiskekonsulent

010-2240170

Lars.Lundahl@lansstyrelsen.se

 

Martin Stålhammar, fiskekonsulent

martin.stalhammar@lansstyrelsen.se

010-2240228

 

Remissen finns här.

 

Länsstyrelsen Blekinge 

371 86 Karlskrona

Besöksadress: Skeppsbrokajen 4


Om Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och hanterar många olika frågor: miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Blekinge är en del av en expansiv Östersjöregion och vi har en högskola med inriktning mot hållbar utveckling. I Blekinge har vi havet och skärgården alldeles intill knuten. Länsstyrelsens vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.