2023-02-15 09:00Pressmeddelande

Nytt Bernadottepris till Föreningen Svenskbyborna

Föreningen Svenskbyborna får Bernadottepriset 2023. Evelina Jonsson, Jorun Burman Berg, Sandra Kottum, Paul Linjamaa, Elisabeth Lutteman, Kristin Jonzon, Elin Kanhov, Adam Horn af Åminne, Martin Engberg, Caroline Wilhelmsson tilldelas stipendier.Föreningen Svenskbyborna får Bernadottepriset 2023. Evelina Jonsson, Jorun Burman Berg, Sandra Kottum, Paul Linjamaa, Elisabeth Lutteman, Kristin Jonzon, Elin Kanhov, Adam Horn af Åminne, Martin Engberg, Caroline Wilhelmsson tilldelas stipendier.

Föreningen Svenskbyborna tilldelas Bernadottepriset, som delas ut för första gången i år. Föreningen uppmärksammas för sin kunskapsspridning om svenskättlingarna i Gammalsvenskby i Ukraina. Priset ingår i Bernadotteprogrammet – ett samarbete mellan fem kungliga akademier – som årligen delar ut forskningsstipendier till yngre forskare och konstnärer.

Bernadotteprogrammet utvidgas med Bernadottepriset
Det nya Bernadottepriset har instiftats i anslutning till uppmärksammandet av H.M. Konungens 50 år på tronen. Priset är en del av Bernadotteprogrammet och ska tilldelas en forskare, konstnär, organisation eller institution som under en längre tid bidragit till folkbildning eller samhällsutveckling inom fältet kultur, kulturarv, konst och estetik. Det nyinstiftade Bernadottepriset kommer att delas ut årligen med start detta år.

Föreningen Svenskbyborna – mottagare av Bernadottepriset 2023
Föreningen Svenskbyborna tilldelas Bernadottepriset för sina långvariga insatser för att utforska och sprida kunskap om svenskarna i Gammalsvenskby, såväl i vetenskapliga studier om kulturarv, språkutveckling, musikarv och uppbyggnad av arkiv, som i sitt arbete med att hjälpa de kvarvarande svenskbyborna under Rysslands pågående krig mot Ukraina. Prissumman är 200 000 kronor.

– Vi är oerhört tacksamma för erkännandet av vårt arbete. Det är viktigt att fortsätta berätta om svenskbybornas speciella historia, för ättlingar och andra intresserade främst i Sverige och Gammalsvenskby, som är ett unikt kulturarv och en viktig del av Sveriges historia. Och just nu kan vi, tack vare de starka band vi har, vara en länk mellan Sverige och Gammalsvenskby och stötta invånarna som återigen har drabbats av krig, säger Sofia Hoas, ordförande för Föreningen Svenskbyborna.

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska Akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Programmet instiftades 2016 av de fem akademierna med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag. Konungen, som är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, delar ut priset vid en ceremoni den 19 april i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Akademierna delar varje år ut ett antal stipendier inom Bernadotteprogrammet med syftet att främja postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare. Projekten är tvärvetenskapliga, och stipendiaterna får i organiserad form tillgång till den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.


Stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2023

Konstakademien tilldelar Evelina Jonsson och Jorun Burman Berg var sitt stipendium om 120 000 kronor inom Bernadotteprogrammet 2023, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.

Evelina Jonsson tilldelas stipendiet för sitt kritiska och kreativa utforskande av kunskapens framträdande former.

Genom laboratorielika sammanflätningar och iscensättningar av förlopp tänjer hon gränsen mellan begreppsligt vetande och sinnlig erfarenhet. I det föreslagna projektet förtätas frågeställningarna ytterligare i korsningen mellan entomologi och poesi, mellan närgånget materiellt ordnande och utvidgat språkligt prövande. Evelina Jonssons arbeten aktiverar därmed de existentiella frågor som just därför att de saknar uttömmande svar idag måste formuleras i dialog mellan olika kunskapsformer.

Evelina Jonsson tog sin Masterexamen i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan 2022 och har sedan tidigare en Kandidatexamen i Fine Arts vid Gerrit Rietveld Academy 2017 samt en Kandidatexamen i konstvetenskap vid Uppsala Universitet 2018.

Bildtext: Evelina Jonsson, sånt som faller (myra och cordyceps), 2022, keramikskulptur och mossa i förvaringslåda av plast, lampa, handgjord sittmöbel av rostfria stålrör och möbeltyg. Fotografi: Jean Baptiste Béranger

Jorun Burman Berg tilldelas stipendiet för sitt prövande konstnärskap som med avstamp i det oansenliga, banala och brutna ställer svåra frågor kring verklighetens beskaffenhet. 

På filosofisk grund, och med skenbar enkelhet, ställer hon samman olika typer av material i rumsliga gestaltningar för att undersöka konstens förmåga att närma sig ett slags ontologisk sanning. 

Det föreslagna projektet är ett fortsatt inträngande i dialektiken mellan konst och vetenskap som i ömsesidigt beroende ses forma premisserna för såväl vår förståelse som oförståelse. Betoningen på sanningens dunkla kvaliteter ger det konsthistoriska begreppet ”klärobskyr” en ny och oväntad relevans.  

Jorun Burman Berg tog sin Masterexamen i filosofi vid Södertörns högskola 2022 och har sedan tidigare en Magisterexamen i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö 2011. 

Bildtext: Jorun Burman Berg, Clouds, 2018, Installation/blandteknik.

Övriga akademiers stipendiater:

Kungl. Vitterhetsakademien tilldelar tre stipendiater 125 000 kronor vardera samt två veckors vistelse vid någon av Vitterhetsakademiens kulturfastigheter.

Sandra Kottum, fil.dr, Göteborgs universitet, för projektet Beast-Watching. French Eyewitness Accounts of Animals 1666–1735. 

Paul Linjamaa, fil.dr, Lunds universitet, för projektet Den svenska receptionen av gnosticismen 1700–1950. 

Elisabeth Lutteman, fil.dr, Linköpings universitet, för projektet Scenmusik i rörelse: lånade sånger och dramatiska resonanser i tidigmoderna engelska pjäser. 


Kungl. Musikaliska Akademien tilldelar två stipendiater 125 000 kr vardera.

Kristin Jonzon, doktorand vid University of Aberdeen i Skottland, för sitt forskningsprojekt Han kun’ int’ spela sôm I sang’: en empirisk undersökning av intonation i ett urval svenska arkivinspelningar med folklig vissång.

Elin Kanhov, doktorand vid Stockholms universitet, för sitt forskningsprojekt Vad kan musik göra för miljön? En studie över tre verk av nutida svenska tonsättare som genom musik och ekopoesi sätter miljö och klimat i fokus.


Svenska Akademien tilldelar två stipendiater 125 000 kr var.

Adam Horn af Åminne, disputerad vid Uppsala universitet, för slutförande av undersökning om överkalixmålet.

Martin Engberg, författare, för romanprojekt om Göteborg och den hastiga förvandling staden genomgår.


Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur tilldelar en stipendiat 125 000 kronor.

Caroline Wilhelmsson, fil.dr, Aberdeen, för projektet The Lives and Power of Sweden’s Medieval Queens, c. 970–1330, i vilket hon undersöker drottningar och drottningskap i det medeltida Sverige.

För mer information om stipendiaterna, se respektive akademis hemsida.

 


Om Konstakademien

Konstakademien är den äldsta av Sveriges kungliga, nationella akademier, nära 300 år. Akademin bedriver en verksamhet med utställningar, program, kafé och samverkansprojekt.


Kontaktpersoner

Therese Sheats
Kommunikatör
Therese Sheats