2021-11-11 10:36Pressmeddelande

En boost för framtidens hälsa

Boost impact- samarbete mellan KI Innovations, RISE och Leksell VenturesBoost impact- samarbete mellan KI Innovations, RISE och Leksell Ventures

Ett unikt samarbete mellan offentlig sektor, sociala entreprenörer och privata finansiärer

I projektet Boosting Future Outcomes utforskar KI Innovations, RISE och Leksell Social Ventures nya vägar för social innovation.

 

Projektet tar sin utgångspunkt i ett antal identifierade hinder för innovationssamverkan mellan offentlig sektor och sociala entreprenörer. Några av dessa är ersättningssystem som inte främjar innovation och långsiktiga effekter, avsaknad av strukturer för samskapande och bristande kunskap och erfarenhet av innovativa upphandlingsformer och utfallskontrakt.

 

Projektets mål är att pröva en process där offentlig sektor, sociala innovatörer och privata finansiärer gemensamt identifierar behov och tillsammans utvecklar investeringsbara lösningskoncept. Detta kommer att göras enligt ramverket för förkommersiell upphandling - en metod där lösningar som ännu inte finns på marknaden utvecklas i dialog mellan olika intressenter. Förhoppningen är att processen ska bidra till mer träffsäkra och långsiktigt hållbara lösningar.

 

Projektet, som pågår fram till juli 2022, finansieras genom en utlysning inom EU-kommissionens ramprogram Sysselsättning och Social Innovation (EaSI). Av 14 beviljade projekt är detta det enda svenska.

 

  • På KI Innovations utgår vi från innovatörens perspektiv, och hens resa från idé till färdig produkt eller tjänst. Men vi märker att när det är dags att få till ett avtal med offentlig sektor tar det, om inte stopp, så iallafall väldigt lång tid. I det här projektet försöker vi hitta vägar där upphandlande organisation är med redan från start. Vi hoppas att det ska öka förståelsen för varandras perspektiv och därmed kratta vägen för implementering, säger Anna Forsberg, affärscoach med fokus på sociala innovationer på KI Innovations.

 

De regioner och kommuner som deltar i piloten är Region Jönköping, Tomelilla kommun och Uppsala kommun. Under hösten kommer de att ta beslut om vilka utmaningar de vill arbeta med. Därefter skickas publika inbjudningar ut om att delta i det fortsätta arbetet. Förhoppningen är att såväl entreprenörer och innovatörer som forskare och civilsamhället vill engagera sig.

 

  • Tomelilla kommun ser stor potential i att utveckla samarbetet med sociala entreprenörer för att tillsammans möta några av våra samhällsutmaningar. Projektet ger oss tillgång till unik nationell kompetens och ett nätverk av spännande aktörer som kan hjälpa oss att hitta helt nya sätt att främja våra invånares livskvalitet, säger Stefan Persson verksamhetsutvecklare i Tomelilla kommun.

 

Projektet vill främja ett fokus på utfall, vilket bland annat innebär att tydliga mål sätts upp för vilka hälsoeffekter som ska uppnås tillsammans med en plan för hur dessa ska mätas. Där bidrar RISE särskilda enhet Social and Health Impact Center (SHIC) med kompetens.

 

  • RISE och SHIC:s uppdrag är att stödja välfärdsinnovation. Vi arbetar med flera liknande frågeställningar kring sociala investeringar och sociala utfallskontrakt men det här projektet ger en särskild chans att pröva hur offentliga aktörer utifrån en väldefinierad behovsbild kan bjuda in andra sektorer att bidra med lösningar i en öppen process där de önskade utfallen får stå i centrum. Att gå från ad hoc till mer strukturerade processer för den här typen av tvärsektoriella dialoger möjliggör utveckling i större skala.

 

En viktig del i projektet är att skapa förutsättningar och strukturer för ett investeringstänk där externa finansiärer skall kunna delta. Även här appliceras en effektlogik, där investeringens framgång mäts i sociala effekter såväl som ekonomiska kostnadsbesparingar. Hugo Mörse VD på Leksell Social Ventures koordinerar arbetet gentemot externa finansiärer:

 

  • Att öppna upp för nya finansieringsformer, genom transparenta och tydliga processer för hur offentliga, privata och ideella aktörer ska kunna samverka har stora möjligheter att katalysera ett ökat värdeskapande inom välfärdssektorn. Jag upplever efterfrågan för tvärsektoriell samverkan och finansiell riskdelning som stor – dock behövs tydligare processer för hur detta skall gå till – därav ”Boost”.

 

Vid projektets slut kommer de samlade erfarenheterna att spridas och processen paketeras för att kunna skalas till andra delar av landet.

 

 

Vill du veta mer om projektet?

 

Kontakt:

 

Anna Forsberg, Karolinska Institutet Innovations

Anna.forsberg@kiinnovations.se

 

Dorthe Norman, RISE

Dorthe.norman@rise.se


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström