2015-12-07 08:38Pressmeddelande

Patienter med kronisk lymfatisk leukemi lever längre med ny behandling

Janssen presenterar nya resultat från fas III-studien RESONATE, där patienter med kronisk lymfatisk leukemi och småcelligt lymfocytärt lymfom behandlats med antingen ibrutinib eller klorambucil. Resultaten visar signifikant skillnad i progressionsfri överlevnad (progression-free survival, PFS) hos patienter behandlade med ibrutinib jämfört med klorambucil. Vid 18 månader hade inte 90 procent av patienterna som fick ibrutinib någon progression jämfört med 51 procent som stod på klorambucil. PFS var studiens primära effektmått.

Sekundärt effektmått var den totala överlevnaden (overall survival, OS). Resultaten visar att 98 procent av patienter som behandlats med ibrutinib levde efter två år jämfört med 85 procent som stod på klorambucil.

RESONATE är en öppen och randomiserad fas III-studie där ibrutinib jämförts med klorambucil vid behandling av nydiagnostiserade patienter som är 65 år eller äldre med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och småcelligt lymfocytärt lymfom (SLL).

Resultaten har nyligen publicerats i New England Journal of Medicine.[1]

Kronisk lymfatisk leukemi är den vanligaste formen av leukemi i västvärlden.[2] Varje år drabbas cirka 400 personer här i Sverige.[3]

Läs pressmeddelande från Janssen EMEA i bifogat dokument.

Om ibrutinib

Ibrutinib är godkänd för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi, som har fått minst en tidigare behandling, eller som första linjens behandling vid förekomst av 17p‑deletion eller TP53‑mutation hos patienter som är olämpliga för immunkemoterapi. Ibrutinib är även godkänd för behandling av patienter med mantelcellslymfom som har fått minst en tidigare behandling, samt för behandling av vuxna patienter med Waldenströms makroglobulinemi som har fått minst en tidigare behandling, eller som första linjens behandling hos patienter som är olämpliga för immunkemoterapi.[4] Ibrutinib verkar genom att blockera ett specifikt protein som kallas Brutons tyrosinkinas (BTK). BTK är ett viktigt protein i signalkedjan som kontrollerar B-cellers mognad och överlevnad, och gör att maligna B-celler förökar sig och sprids. Ibrutinib blockerar specifikt BTK, och hämmar därmed cancercellernas överlevnad och spridning.[5],[6]

[1]Burger JA, Tedeschi A, Barr PM, et al. Ibrutinib vs chlorambucil in treatment-naïve chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med. 2015:1-8.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1509388?query=featured_home

[2]Decision Resources, estimat, 2013.

[3]http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Leukemi/. Refererad 28.5.2014.

[4]Imbruvica Summary of Product Characteristics, August 2015. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003791/WC500177775.pdf Last accessed September 2015.

[5]O’Brien S, Furman RR, Coutre SE, et al. Ibrutinib as initial therapy for elderly patients with chronic lymphocytic leukaemia or small lymphocytic lymphoma: an open-label, multicentre, phase 1b/2 trial. Lancet Oncol. 2014;15:48-58.

[6]European Medicines Agency. How is the medicine expected to work? http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2012/06/human_orphan_001058.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b. Last accessed September 2015.


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin