2015-12-07 16:50Pressmeddelande

Ny studie visar att Imbruvica (ibrutinib) förlänger progressionsfri överlevnad hos patienter med recidiv eller refraktär mantelcellslymfom

Vid kongressen American Society of Hematology (ASH) presenterades resultat från studien RAY som visar att det primära effektmålet uppnåddes.

  • Resultatet visar på en förbättrad progressionsfri överlevnad hos patienter med recidiv eller refraktär mantelcellslymfom när de behandlades med Imbruvica jämfört med de patienter som fick temsirolimus.
  • Patienter som behandlades med Imbruvica fick en 57 procentig minskad risk för sjukdomsprogression eller död efter en uppföljningstid på i genomsnitt 20 månader.
  • Mediantiden för progressionsfri överlevnad var 14,6 månader för Imbruvicagruppen och 6,2 månader för de patienter som fick temsirolimus.
  • Studien är en randomiserad, öppen studie som omfattade 280 patienter med recidiv eller refraktär mantelcellslymfom.

Läs pressmeddelandet från Janssen i sin helhet via det bifogade dokumentet.

Resultaten är också publicerade i The Lancet:

http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00667-4/abstract


Mantelcellslymfom är en aggressiv och spridd form av blodcancer.[1] I Sverige drabbas cirka 100 personer per år.[2]

Om ibrutinib

Ibrutinib är godkänd för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi, som har fått minst en tidigare behandling, eller som första linjens behandling vid förekomst av 17p‑deletion eller TP53‑mutation hos patienter som är olämpliga för immunkemoterapi. Ibrutinib är även godkänd för behandling av patienter med mantelcellslymfom som har fått minst en tidigare behandling, samt för behandling av vuxna patienter med Waldenströms makroglobulinemi som har fått minst en tidigare behandling, eller som första linjens behandling hos patienter som är olämpliga för immunkemoterapi.[3] Ibrutinib verkar genom att blockera ett specifikt protein som kallas Brutons tyrosinkinas (BTK). BTK är ett viktigt protein i signalkedjan som kontrollerar B-cellers mognad och överlevnad, och gör att maligna B-celler förökar sig och sprids. Ibrutinib blockerar specifikt BTK, och hämmar därmed cancercellernas överlevnad och spridning.[4],[5]

[1]Goy A, Bernstein SH, Kahl BS, et al. Bortezomib in patients with relapsed or refractory Mantle Cell Lymphoma: updated time-to-event analyses of the multicenter phase 2 PINNACLE study. Ann Oncol. 2009;20:520-5.

[2] http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2803

[3]Imbruvica Summary of Product Characteristics, August 2015. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003791/WC500177775.pdf Last accessed September 2015.

[4]O’Brien S, Furman RR, Coutre SE, et al. Ibrutinib as initial therapy for elderly patients with chronic lymphocytic leukaemia or small lymphocytic lymphoma: an open-label, multicentre, phase 1b/2 trial. Lancet Oncol. 2014;15:48-58.

[5]European Medicines Agency. How is the medicine expected to work? http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2012/06/human_orphan_001058.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b. Last accessed September 2015.


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin