2015-03-17 08:30Pressmeddelande

Ny förenklad behandling för patienter som lever med HIV

REZOLSTA® är en ny läkemedelskombination som gör det enklare för personer som lever med HIV. REZOLSTA® består av darunavir och boostern kobicistat kombinerade i samma tablett.

Läkemedlet godkändes för försäljning inom EU 19 november förra året och finns nu tillgängligt i Sverige1 genom läkemedelsföretaget Janssen.

Det finns stor erfarenhet av darunavir i behandlingen av HIV2-7. Nu kan darunavir ges med booster i samma tablett, vilket förenklar behandlingen för många HIV-patienter”, säger Stefan Lindbäck, Senior Medical Adviser på Janssen.

REZOLSTA® innebär att darunavir (PREZISTA®) kan ges tillsammans med boostern kobicistat som en tablett istället för två.

Godkännandet är baserat på bioekvivalens data som utvärderat den fasta doskombinationen darunavir/kobicistat jämfört darunavir boostrat med ritonavir8, därtill en fas 3 studie som utvärderade säkerhet och effekt av darunavir/kobcistat för behandling av HIV-1 infektion hos vuxna9.

REZOLSTA®(darunavir 800mg/kobicistat 150mg)är avsett att användas i kombination med andra antiretrovirala läkemedel för behandling av humant immunbristvirus (HIV-1)-infektionhos vuxna 18 år eller äldre1.

För ytterligare information
Anna Käll, Public Affairs Leader, akall@its.jnj.com, +46 761 302 091
Stefan Lindbäck, Senior Medical Advisor, slindback@its.jnj.com, +46 8 626 5054

# # #

Om HIV
Cirka 75 miljoner människor har smittats med HIV sedan starten på epidemin10. Uppskattningsvis lever 35 miljoner människor i världen med sjukdomen idag, och varje år infekteras ytterligare cirka 2.5 miljoner10,11.

Om PREZISTA® (darunavir)
Darunavir är en proteashämmare för behandling av humant immunbristvirus (HIV-1)-infektion och den tas alltid tillsammans med ritonavir (för vuxna och barn från 3 år) eller kobicistat (endast vuxna). Darunavir godkändes första gången i Europa 2007 för höggradigt behandlings-erfarna HIV-1 patienter, indikationen har sedan utökats till att även inkludera patienter som är behandlingsnaiva, behandlingserfarna samt barn (från 3års ålder och som väger minst 15 kg)12.

Om TybostTM (kobicistat)
TybostTM (kobicistat 150mg) är en selektiv hämmare av subfamiljen CYP3A av cytokrom P450. Den boostrar koncentrationen av darunavir och atazanavir genom hämmning av CYP3A, ett enzym som metaboliserar dessa läkemedel i kroppen. Kobicistat har ingen egen antiviral aktivitet13,14. Kobicistat är utvecklat av Gilead och används förutom som booster till darunavir och atazanavir också i STRILBILD® (elvitegravir/kobicistat/emtricitabin/tenofovir). Gilead är ansvarig för produktion, utveckling och kommersialisering av kobicistat som en enskild produkt.

Janssen och HIV
Janssen är dedikerat åt forskning och utveckling av läkemedel för behandling av HIV infektion och har idag 4 läkemedel registrerade för behandling av HIV-1 infektion (REZOLSTA®, PREZISTA®, INTELENCE® och EDURANT®). Janssen bedriver också tidig grundforskning om HIV-vaccin.

Referenser

1.REZOLSTA® Summary of Product Characteristics Nov 2014
2.Llibre JM et al. AIDS Rev 2013; 15: 112-121
3.Ortiz R et al. AIDS 2008; 22: 1389-1397
4.Mills AM et al. AIDS 2009; 23: 1679-1688
5.Orkin C et al. HIV Med 2013; 14: 49-59
6.Cahn P et al. AIDS 2011; 25: 929-939.
7.Nelson M et al. J Antimicrob Chemother 2010; 65: 1505-1509
8.Kakuda TN et al. J Clin Pharmacol. 2014; 54: 949–57
9.Tashima et al. AIDS Research and Therapy 2014 ; 11: 39
10.World Health Organization. Global Health Observatory (GHO). HIV/AIDS. Available at: http://www.who.int/gho/hiv/en/ Last accessed November 2014.
11.World Health Organization. Global summary of the AIDS epidemic 2011. Available at: http://www.who.int/hiv/data/2012_epi_core_en.png Last accessed November 2014
12.PREZISTA® Summary of Product Characteristics Nov 2014
13.Marknadsförs som Tybost™ av Gilead Sciences Sweden AB
14.TybostTM Summary of Product Characteristics Oct 2014


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin