2016-10-03 08:30Pressmeddelande

Ny fas 3-data visar bättre effekt med guselkumab jämfört med Humira vid behandling av måttlig till svår plackpsoriasis

I studiens större effektmål kunde man påvisa en signifikant bättre effekt vid 48 veckors behandling med Guselkumab, en anti-interleukin (IL)-23 monoklonal antikropp jämfört med tumörnekrosfaktorblockeraren Humira®1

Den första oktober 2016 presenterade Janssen resultaten från den första av tre pivotala fas III-studier som utvärderar guselkumab, en subkutant administrerad anti-IL-23 monoklonal antikropp i sen utvecklingsfas, för behandling av vuxna med måttlig till svår plackpsoriasis.

Resultat från studien VOYAGE 1 visade att en signifikant större andel av de patienter som fått guselkumab hade inga eller minskade sjukdomssymtom jämfört med de patienter som fick placebo. Vid vecka 16, studiens co-primära effektmål, definieras detta enligt Psoriasis Area Severity Index som nära 90 procents förbättring (PASI 90, nära total eliminering) och enligt Investigator’s Global Assessment (IGA) inga tecken på sjukdom (0) eller betydlig minskad sjukdomsaktivitet (1). VOYAGE 1 inkluderade också en aktiv komparatorgrupp där guselkumab jämfördes med Humira® (adalimumab). Vid alla studiens större effektmål, och genom 48 veckors behandling, påvisades bättre effekt vid behandling med guselkumab jämfört med Humira®.

“Janssen drivs av att utveckla nya läkemedel för patienter som lider av svåra immunsjukdomar, som psoriasis, där patienterna fortfarande är i behov av en behandling med förbättrade kliniska resultat och livskvalitet. Vid behandling av måttlig till svår plackpsoriasis visar resultaten från VOYAGE fas III-studie tydliga skillnader i utfall vid behandling med guselkumab fram till vecka 48, jämfört med placebo och adalimumad. Vi ser fram emot framtida data från den pågående fas III-studien, för att ytterligare kunna precisera långtidseffekten av den nya anti-IL-23 monoklonala antikroppen”, säger Kristina Sandström, Nordic Medical Affairs Director vid Janssen.

Nära tre fjärdedelar (73,3 procent) av de patienter som i VOYAGE 1-studien behandlades med guselkumab uppnådde ett PASI 90-gensvar vid vecka 16, jämfört med 49,7 procent av de patienter som behandlades med den aktiva komparatorn adalimumab. Vid vecka 24 och 48 uppnådde guselkumab-gruppen fortsatt en bättre effekt, med signifikant större andel patienter som uppnått IGA 0/1 och PASI 90. Dessa data markerar de allra första resultaten från en head-to-head studie av en IL-23-riktad biologisk terapi (guselkumab) i jämförelse med en behandling med anti-TNF-alfa (adalimumab).

Läs gärna bifogat pressmeddelande

För mer information kontakta gärna

Kristina Sandström, Medical Director Nordics
Telefon: +46 72 5217904
ksandstr@ITS.JNJ.com

Anna Käll, Public Affairs Lead
Telefon: +46 761 302091
akall@its.jnj.com

[1.] Humira® is a registered trademark of AbbVie Inc.


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin