2015-12-07 08:45Pressmeddelande

Data från pågående studier med daratumumab i kombination med standardbehandling visar på långvarig effekt hos patienter med recidiv eller refraktärt multipelt myelom

Ny data om daratumumab presenterades under kongressen American Society of Hematology (ASH).

  • Resultat från två studier visar att 72 procent av patienterna med recidiv eller refraktär multipelt myelom som behandlades med daratumumab i kombinationsbehandling inte upplevde någon sjukdomsprogression eller återfall upp till 18 månader efter avslutad behandling.
  • Daratumumab i kombination med pomalidomid och dexametason som tredje linjens behandling gav snabba och långsiktiga resultat hos patienter med recidiv eller refraktär multipelt myelom, med minst två eller fler behandlingar med lenalidomid och bortezomib samt som inte svarade sin senaste behandling.
  • Enbart behandling med daratumumab gav en medianöverlevnad på 20 månader hos patienter som genomgått behandling för recidiv eller refraktärt multipelt myelom och som inte längre svarade på redan godkända behandlingar. 83 procent upplevde en stabilisering eller förbättring i sin sjukdomsbild och 31 procent av upplevde en partiell effekt eller bättre.

Läs pressmeddelandet från Janssen i sin helhet via det bifogade dokumentet.

Myelom är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. Det är en kronisk sjukdom, vilket betyder att den i nuläget inte helt går att bota. I Sverige drabbas cirka 500-600 personer varje år av myelom.[1]

Om daratumumab
Daratumumab är en monoklonal antikropp som binder till CD38. Nästintill samtliga celler med multipelt myelom har detta ytprotein.[2]

[1] http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Myelom/?gclid=CMaj9_vzxMECFaH4cgodq1cAjA

[2]Fedele G, di Girolamo M, Recine U, et al. CD38 Ligation in peripheral blood mononuclear cells of myeloma patients induces release of protumorigenic IL-6 and impaired secretion of IFNγ cytokines and proliferation. Mediators Inflamm. 2013;2013:564687.


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin