2022-06-16 05:00Pressmeddelande

Ny studie visar att unga upplever många hinder i deras vardag för att komma upp i rekommendationer om 60 min fysisk aktivitet per dag

I en studie av Helle M. Alvesson som genomförts i tre regioner i Sverige har det framkommit att unga upplever många hinder i deras vardag för att vara fysiskt aktiva en timme om dagen. De uttrycker att ökad fysisk aktivitet och hälsa kräver en omstrukturering och kritisk distans till hur åtgärder tidigare har konstruerats. Det övergripande temat från studien visar på att mer av samma åtgärder kommer inte att räcka.

Det är nästan så att man tränar för att man ska se ut på ett visst sätt. Jag har inte riktigt hört att man ska träna för att man ska må bra. (citat från en av deltagarna i studien)

Det finns ingen som kan ge bättre svar än unga själva kring frågan om deras upplevelser av hinder och möjligheter för att vara fysiskt aktiva. Rätten att bli hörd och uttrycka sina synpunkter uttrycks tydligt i Artikel 12 i Barnkonventionen.

I studien ”Hinder och möjligheter för rörelse i vardagen för högstadieelever i tre regioner i Sverige”, så har mer än 100 tonåringar i nionde klass tagit foton, diskuterat och berättat om sina vardagsliv i tre olika typer av geografiska och socio-ekonomiska områden. De områden som omfattats av denna studie tillhör: en kommun i norra Sverige där unga har geografiska hinder till fritidsaktiviteter; en kommun i södra Sverige med bra tillgång till större stad och två socio-ekonomiskt utsatta områden i storstad med geografisk närhet till fritidsaktiviteter.

De viktigaste slutsatserna från studien handlar om att vi behöver främja en pluralistisk syn på vad fysisk aktivitet är; mera fokus på hur och mindre på varför; mera fokus på att röra sig än att vinna. Tävlingsinriktning hindrar många unga att delta: idrottsplatser associeras med prestation och skapar polarisering mellan unga som trivs/trivs mindre bra med tävlingsmoment. Vi behöver ändra ungas miljö och levnadsvillkor och fokusera mindre på att ändra unga.

Utöver det framkommer det i studien att vi behöver påverka olika nivåer och faktorer samtidigt för att främja fysisk aktivitet. Det finns behov av lokal och samhällsövergripande samverkan mellan nätverk och organisationer som skapar möjligheter för fysisk aktivitet i samarbete med unga.

- Vi är så glada för samarbetet i den här studien och tycker den är intressant då den tillför ungas perspektiv i förhållande till övriga studier. Med resultatet från den här studien, lägger vi en grund för vårt fortsatta arbete där rörelse är centralt för hälsan, och där denna studie får en viktig roll att inspirera och stimulera till rörelse säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep. 

- För att kunna förbättra hälsan och förebygga framtida ohälsa hos unga människor vet vi att det är viktigt att öka den fysiska aktiviteten. Resultaten från studien visar att vi måste bli bättre på att hitta olika sätt att aktivera unga, utifrån deras olika förutsättningar och livssituationer. På så sätt kommer fler unga att ha möjlighet att välja en mer aktiv och på sikt hållbar livsstil, Jacob Lund, Head of Sweden Corporate Affairs på AstraZeneca.

Länk till studien: https://generationpep.se/media/3166/final-hinder-och-mojligheter-for-rorelse-i-vardagen-for-hogstadieelever-i-tre-regioner-i-sverige-22-03-2022.pdf

För ytterligare information, kontakta:

Karolinska Institutet
Helle M. Alvesson, Ph.D Medical Anthropologist
Senior Research Specialist; Departmental director of education at the Department of Global Public Health. 070-174 82 32, helle.molsted-alvesson@ki.se

Generation Pep
Henriette Stahle, kommunikationsansvarig, 0702-63 18 81, henriette@generationpep.se

Om studien ”Hinder och möjligheter för rörelse i vardagen för högstadieelever i tre regioner i Sverige”:

Studiedesignen är etnografisk, och resultat från olika kvalitativa datainsamlingar har kombinerats: fokusgruppdiskussioner, individuella intervjuer, fotoberättelser där unga själva tog bilder och sedan berättat om bildens betydelse. För att öka villigheten att delta och att öka kvaliteten i den insamlade data valde den enskilda eleven själv vilken metod som hen skulle delta i.

Datainsamlingen genomfördes på sex skolor under skoltid under 2021. Under hela studiens genomförande har Helle M. Alvesson samarbetat med Generation Peps Ungdomsråd som har fungerat som en expertgrupp kring studiens design och genomförande. Studien är etiskt granskad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Studien har finansierats med stöd från Astra Zeneca, Gålöstiftelsen och en privat givare.


Om Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Läs mer på generationpep.se


Kontaktpersoner

Henriette Stahle
Kommunikationsansvarig
Henriette Stahle