2019-06-05 11:06Pressmeddelande

Teckningskurs har fastställts till 0,26 SEK

Cortus Energy AB (publ) (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) genomförde en företrädesemission med teckningsperiod under perioden 8-22 november 2018 där varje tecknare erhöll en vederlagsfri vidhängande teckningsoption per tecknad unit i företrädesemissionen (”Teckningsoption”). Teckningskursen för varje ägd Teckningsoption motsvarar 70 procent av den volymviktade snittkursen under perioden 22 maj till och med den 5 juni 2019, dock ej högre än 0,26 SEK. Snittkursen under mätperioden uppgick till 0,56 SEK, således är teckningskursen fastställd till 0,26 SEK.

Villkor för teckningsoptioner av serie 7 i sammandrag

Teckningsperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner pågår under perioden 7-20 juni 2019.

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,26 SEK per aktie.

Sista dag för handel: Sista dag för handel med teckningsoptionerna på Nasdaq First North är den 18 juni 2019.

De teckningsoptionsägare som önskar nyttja sina Teckningsoptioner kan göra så via Mangold Fondkommission AB. Notera att teckningsoptionsägare vars innehav är förvaltarregistrerat ska kontakta sin förvaltare för vidare instruktioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Håkan Sigfridsson, VD, Tel: +46 (0)8 588 866 30, www.cortusenergy.com


Om Cortus Energy AB

Green technology for a sustainable future!