2017-03-27 10:41Pressmeddelande

Projektet i Mariposa beviljas investerings-stöd om USD 5 miljoner från California Energy Commission

null

Det projekt i Mariposa, Kalifornien, som avser att generera el från en modulär 6 MW WoodRoll beviljades 24 mars investeringsstöd om USD 5 miljoner från California Energy Commission för att demonstrera ny småskalig högeffektiv biokraft teknik. Stödet innebär ett stort steg mot att etablera en första WoodRoll® på den nordamerikanska marknaden.

Cortus Energy AB (”Cortus Energy”) har i samarbete med en icke kommersiell lokal grupp i Mariposa, Kalifornien, ”Mariposa Biomass Project” (MBP) utvecklat ett projekt för småskalig biokraft. Projektet avser att förgasa lokala skogsprodukter till 6 MW energigas i en modulär WoodRoll. Energigasen driver en gasmotor vilken producerar 2,4 MW el. Uttaget (avverkningen) från skogarna i Kalifornien har under en lång tid varit alltför lågt. Detta har medfört svåra skogsbränder och en omfattande skogsdöd pga. barkborren. Med bakgrund av detta har delstaten Kalifornien infört starka stödsystem för småskalig biokraft i form av inmatningstariffer och investeringsstöd. USD 10 miljoner avsattes för att demonstrera ny högeffektiv teknik i två olika projekt. Projektet i Mariposa var det projekt som fick högsta utvärderingspoängen och erhöll det ena bidraget om USD 5 miljoner. Stödet tillfaller projektet som administreras av Mariposa County Resource Conservation District.

MBP driver nu processen för att säkerställa alla nödvändiga tillstånd. Miljötillståndet inlämnas inom kort: Beslut för alla tillstånd väntas vara färdigt under andra halvåret 2017. Cortus Energy avser att bygga och samäga anläggningen. Diskussioner med olika möjliga lokala partners har påbörjats. Utöver tillstånd och lokal samarbetspartner krävs också säkerställd finansiering och bränsleförsörjning samt en tillfredsställande nivå och längd på inmatningstariffen för att starta implementeringen av projektet. Förutsättningarna för ett investeringsbeslut förväntas vara på plats under första hälften av 2018.

"Investeringsstödet är mycket glädjande och bekräftar det tekniksprång som WoodRoll representerar för att förgasa biomassa på ett högeffektivt sätt. Stödet innebär att förutsättningar för ett första WoodRoll projekt i Nordamerika är goda” säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

Cortus Energy utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll® tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. 

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.


Om Cortus Energy AB

Cortus Energy provide cost effective renewable energy gas for Power, Industrial and Transport applications based upon the patented WoodRoll® technology