2019-04-26 10:55Pressmeddelande

Cortus Energy inleder samarbete med Lignin Eko

Cortus har fått en order på 50 000 kr från det litauiska bolaget Lignin Eko för att testa två olika typer av bränslen för bio-SNG (syntetisk naturgas) med WoodRoll®-förgasning. Ordern avser första steget i Cortus bränsletestprogram i labbskala. Positiva bränsletester är en förutsättning för ett kommande SNG – projekt i Litauen.  

Syntetisk naturgas (SNG), eller biometan, är en sektor med stor potential för WoodRoll®. Naturgas är ett globalt energislag för främst uppvärmning, men i ökande utsträckning även för elproduktion. Infrastrukturen för naturgas är väl utbyggd i stora delar av världen. Under senare år har en medvetenhet, främst inom EU, om att öka andelen förnybart i naturgasnätet noterats och ekonomiska stödprogram är på väg.

Lignin Eko är ett bolag som producerar lignin-baserad biomassa för fjärrvärme samt processindustrin och är nu intresserade av att hitta nya användningsområden för både lignin men även för andra returträprodukter (spånskivor, byggnadsvirke, träfiberskivor etc.). Länk: http://www.lignineko.lt/en/

 WoodRoll® har valts ut av Lignin Eko efter noggranna studier av bl.a. Renewtec Report 008:2019 (LignoSys – systemstudie för småskalig termokemisk omvandling av lignocellulosamaterial till biometan av Jörgen Held (Renewable Energy Technology International AB) och Johanna Olofsson (Lunds Universitet) där de vill utvärdera en förgasningsanläggning i Kedainiai, Litauen.

För mer information, kontakta:
Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30


Om Cortus Energy AB

Green technology for a sustainable future!