2019-03-04 10:09Pressmeddelande

Cortus Energy fakturerar 1,25 MSEK för godkänd installation

Höganäs AB har vid slutbesiktning av anläggningen godkänt färdigställandet av montagearbetet i enlighet med avtal (milstolpe 1/3). 

Cortus har erhållit tillstånd från KIWA (tredjepartsgranskare) att starta tester med naturgas.

Anläggningen är klar för idrifttagning och kalltester är påbörjade. Dessa kommer att följas av ett intensivt program med varmtester, där anläggningens prestanda och olika bränslen ska utvärderas samt ytterligare fakturering om 1,25 MSEK verkställas. (milstolpe 2/3).

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30,

www.cortusenergy.com


Om Cortus Energy AB

Green technology for a sustainable future!