2020-01-21 15:45Pressmeddelande

Cortus Energy beviljas nytt patent för ren fossilfri råolja

Cortus Energy (publ) har idag underrättats av svenska Patentverket om att patent kommer meddelas för produktion av ren biobaserad, fossilfri, förnyelsebar råolja (”Process and apparatus for hydrotreatment of pyrolysis oil”). Detta är det sjätte steget i Cortus patenterade process för produktion av högvärdiga energiprodukter (syngas) från biobaserat restavfall (bark, spån, slam etc) - WoodRoll®, patentet kommer därför att kallas för ”WoodRoll®6.0”

Det unika för WoodRoll®6.0 är att med egenproducerad vätgas i en katalytisk process av pyrolysolja kunna framställa rena kolväteprodukter i form av en ren bioråolja.

Biomassa består av kol, väte och syre. Syremängden är i sammanhanget den beståndsdel som begränsar energivärdet för de produkter som kan framställas direkt ur biomassa. Förgasningen genom WoodRoll®-processen är den process som idag kommit längst i att minimera syreinnehållet i slutprodukten i form av syngas.

Med WoodRoll®6.0 har Cortus har Cortus patenterat en metod att eliminera syret ur biomassan och framställa rena kolväten. Detta uppnås genom att ändra processföringen och låta pyrolysgasen bli grunden för en slutprodukt. Förgasningen av char görs liksom tidigare för produktion syngas. Syngasen delas därefter upp i en vätgasström och energigasström. Vätgasen används för hydrering av pyrolysolja i en katalytisk process. Energigasen används för processens värmebehov. Hydrering innebär att syret elimineras ur pyrolysoljan. Pyrolysoljan övergår på detta sätt till rena kolväten. Syre och väte blir till vattenånga som avskiljs.  Slutprodukten blir en biobaserad råolja som med fördel kan användas i befintliga raffinaderier. Raffinaderierna blir med denna biobaserade råolja inte beroende av att själva hydrera biobaserad vätska de kan köpa på marknaden idag och ej heller ökar deras interna vätgaskonsumtion. Det sista är viktigt därför att tillgången på vätgas i raffinaderier är ofta en för dem begränsande faktor i att optimera produktmixens värde.

Cortus har därmed en unik position på marknaden med WoodRoll®6.0, som den enda processleverantören för gas, vätska och ren bioolja ur biomassa.

”Den globala efterfrågan på rena fossilfria bränslen är mycket stor, vår nya unika processföring för produktion av ren bioråolja kommer bidra till en snabbare och resurseffektivare omställning till förnybar energiförsörjning som minskar växthuseffekten, kunderna ser en stor potential ”, säger Cortus grundare och vVD Rolf Ljunggren.

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 januari 2020 kl. 16.45 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.


Om Cortus Energy AB

Green technology for a sustainable future!