2014-04-10 10:21Nyheter

Månadsbrev april 2014

Vi har nyligen haft Årsstämma och arbetar nu intensivt med att föra våra affärer i hamn.

Nordkalkprojektet

Avtalsförhandlingarna med Nordkalk pågår. Trots den komplexitet som ett avtal av denna omfattning och tidsrymd innefattar känner vi en tillförsikt att en överenskommelse ska komma till stånd.

Bemyndigande

Vid Årsstämman den 3 april 2014 fattades beslut om ett bemyndigande till styrelsen om en konvertibel om högst 60 MSEK för att uppföra den första etappen om 5 MW i Rakke, Estland. Bemyndigandet gäller under förutsättning att Cortus och Nordkalk ingår ett bindande avtal om leverans av energigas till Nordkalks produktionsanläggning i Rakke i Estland. Bolagets kassa och Emissionslikviden används för:

1.  att finansiera den första etappen i Rakke

2.  täcka rörelsekapitalbehovet vid försäljning av mindre anläggningar

3.  fortsatta investeringar i testanläggningen i Köping.

Cortus Energy bibehåller härmed en stark position av likvida medel.

Styrelse

Peter Forssell är ny i styrelsen men inte i Cortus där han varit med och investerat sedan 2012. Peter kommer med sina gedigna internationella affärserfarenheter och kunskaper inom skogsnäringen förstärka bolagets kommersiella fokus framåt.

Ulrik Jansson lämnar styrelsen efter 4 år. Ulrik har inte bara investerat i bolaget utan med ett personligt engagemang starkt bidragit till att skapa det bolag och fina förutsättningar vi har idag. Vi har därför mycket att tacka honom för och ser fram mot hans fortsatta engagemang för bolaget utanför styrelsen.   

Affärsläget

Arbetet med övriga försäljningsprojekt går framåt. Vi har vid besök i USA i mars kommit framåt med befintliga projekt och inlett diskussioner med potentiella partners för kommande projekt. När dessa möjligheter och andra projekt (EU) leder fram till order, kommuniceras detta.

Informationsträffar

Följande informationsträffar är inplanerade:

·  Aktiespararna, Gävle den 6 maj

·  Aktiespararna, Stockholm den 8 maj

·  Redeye Investor Forum, Stockholm den 13 maj

·  Aktiespararna, Göteborg den 21 maj


Nästa månadsbrev utkommer 28 maj 2014.


Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.com


Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.Om Cortus Energy AB

Cortus Energy provide cost effective renewable energy gas for Power, Industrial and Transport applications based upon the patented WoodRoll® technology