2013-02-28 14:03NYHETER

Nyhetsbrev City i samverkan februari 2013

null

Nyhetsbrev City i samverkan februari 2013

Välkommen till City i Samverkans nyhetsbrev för februari. Läs om vad som händer i City just nu.

Tuffare tider för skräp på stan

City i Samverkans arbete för ett allt renare City har trappats upp och förstärkts med förbättrade rutiner. Våra fyra Cityvärdar, Albert, Anton, Lennart och Hasse, har försetts med egna kameror för att på plats kunna dokumentera pågående vägarbeten, burvagnar och lastpallar ”på vift”, ansamlingar av illegalt uppsatta affischer, trasig gatubeläggning, påkörda gatuskyltar, bortglömda byggsäckar och skräp som förstör intrycket av stadsmiljön.

- Det är viktigt att dokumentera hur illa det kan se ut på många ställen, menar Albert Nilsson. Vi kan nu lägga in bilderna i våra månadsrapporter som ska skickas till både enskilda fastighetsägare och till olika gatuföreningar i stan. Till exempel har det stått ett stort antal transportburar i trä på Hötorget i flera veckor utan att någon har tagit ansvar för det. Med det förbättrade rapporteringssystemet kommer uppföljningen att gå lättare och snabbare.

Det nya systemet gör det också möjligt att sammanställa statistik över nedskräpning, klotter och städning månadsvis. Cityvärdarna både rapporterar vägskador, lösa stenar, trasiga papperskorgar och rulltrappor – och återrapporterar när  fel har blivit åtgärdade via de ansvariga på Trafik Stockholm, stadens felanmälningscentral.  Statistiken för januari visar följande antal åtgärder kopplade till olika typer av fel:

Städning – 10, Lastpallar – 9, Burvagnar – 18, Nedrivna affischer – 3 360. Cityvärdarna har också under januari hjälpt besökare till rätta i 425 fall, registrerat tiggare vid 388 tillfällen och gjort 12 särskilda butiksbesök.

För att se rapporten, klicka här:

http://www.cityisamverkan.se/cityvardarnas-rapport-for-stockholm-city-januari-2013/

Handelsindex – stark julhandel i City

Citys handel höll ställningarna under julruschen. Handeln i City under december var oförändrad i jämförelse med december 2012. I jämförelse med resten av Sverige var detta ett starkt resultat – i övriga riket föll omsättningen vad gäller sällanköpshandel med 2,5 procent jämfört med föregående år.

- Resultatet var egentligen vad jag hade förväntat mig, säger Arne Nedstam, City i Samverkans handelsexpert. Eftersom vi hade ett svagare konjunkturläge under hösten 2012 och konkurrensen från andra starka handelsplatser i regionen har ökat, så kunde man inte förvänta sig annat än en oförändrad bild. Den stora utmaningen för Citys julhandel kommer först om några år, då man kan räkna med att till exempel Mall of Scandinavia har slagit upp portarna. Då behöver City verkligen vässa sitt utbud och övriga attraktioner för att inte tappa greppet.

- Jag vill redan nu flagga för ett kommande frukostseminarium i december, där vi kommer att diskutera Cityhandelns möjligheter i framtiden. Gör en markering i almanackan för fredagen den 6 december, säger Arne. Där ska det stå ”8.00, Drottninggatan 33, frukostseminarium: City under konkurrens”.

Sergelstorgsfond på gång

I maj 2011 genomförde AkzoNobel i samarbete med Stockholms stad och City i Samverkan en målning av undertaket vid Sergels Torg. Totalt målades 6 300 kvadratmeter av det undertak som tidigare bestått av exponerade betongytor. En av pelarna vid torget målas också om i olika färger vid olika tillfällen. Projektet, som helt finansierades av AkzoNobel, kommer nu att få en fortsättning som ligger i linje med önskan att skapa en mer levande och trygg miljö.

AkzoNobel har avsatt 100 000 kronor till en särskild ”Sergelstorgsfond”, vars medel ska användas till aktiviteter och händelser på och kring torget. City i Samverkan har samtidigt avsatt en matchande summa på 200 000 kronor till denna gemensamma aktivitetsfond.

Avsikten är att använda pengarna för att arrangera olika event och händelser kring torget, i samverkan med till exempel de aktiviteter som pågår inne i Kulturhuset. Det kan handla om teater, musik, konstutställningar och andra event som kan bidraga till att skapa en intressant och trygg stadsmiljö. Beslut kring vilka aktiviteter som kommer att få ekonomiskt bidrag kommer att tas i samverkan med stadens förvaltningar. Så håll ögonen öppna på oväntade händelser och ”spektakel” på Sergels Torg i framtiden! Kom gärna också med egna förslag till City i Samverkan, om du bär på en idé om ett intressant evenemang som skulle göra sig bra på Sveriges mest centrala torg.

Hänvisningsskyltar under utvärdering

Det är många som har uppmärksammat de första hänvisningsskyltarna med information till besökare som placerades ut i City under oktober förra året. Den skylt med kartor och gatuinformation som nu står uppställd på Drottninggatan vid Sergels Torg är nästan alltid omringad av ett antal besökare.

Just nu pågår ett arbete med utvärdering av dessa fem skyltar, som enligt den ursprungliga planen är tänkt att bli betydligt fler. City i Samverkans arbetsgrupp sammanställer erfarenheter och synpunkter på hur dessa första försöksskyltar har fungerat, om det är rätt typ av information, om något saknas etc. Målsättningen är att ytterligare 28 skyltar ska placeras ut i Cityområdet. I arbetsgruppen för hänvisningsskyltar ingår även representanter för Trafikkontoret, Stockholm Visitors Board, Skönhetsrådet, Stockholms Handelskammare och andra representanter för besöksnäringen.

Vi återkommer med mer information om fortsättningen. I dagsläget har dock inga definitiva beslut om finansiering och tidplan tagits. Hör gärna av dig till City i Samverkan om du har synpunkter på försöksskyltarnas utseende, utplacering och innehåll!

Välbesökt frukostseminarium om Cityvisionen

Årets första frukostseminarium samlade en i sammanhanget rekordstor publik  på Ljusgården i Stockholm Business Regions lokaler på Drottninggatan 33. Ämnet denna vintriga morgon var ”Vision för City – från Mål till genomförande”. Det dryga 50-talet åhörarna fick inledningsvis ett exempel på Stockholms attraktivitet från modevärlden.

Anna Gissler, Stockholm Business Region Development och ledamot av Cityvisionens styrgrupp, visade en reklamfilm med Stockholmsmotiv som producerats för ett internationellt modemärke. Gissler underströk att ett levande City är avgörande för både Stockholms och hela Sveriges framtid och attraktivitet. Där är shoppingen en mycket viktig ingrediens:

Enligt stadens kartläggning av besöksnäringen 2011 stod Citys shopping för inte mindre än 17 procent av vad Citybesökarna spenderade sina pengar på. De enda större posterna i den så kallade ”turistkronan” utgjordes av posterna ”restaurang” (25 procent) och ”boende” (38 procent).

Jan Hessel, Exploateringskontoret, har fått en central uppgift i genomförandet av Cityvisionen, som ordförande i Cityvisionens utvecklingsgrupp och redogjorde vid seminariet för huvudpunkterna i det kommande arbetet. I korthet ser organisationen ut så här:

City 2030, som är den officiella beteckningen för projektet, leds av en styrgrupp som leds av Stadsledningskontoret med direkt koppling till kommunstyrelsen och de olika rotlarna i Stadshuset. Det mer direkta arbetet leds av en projektgrupp, som leds av Exploateringskontoret. Genomförandet är uppdelat på två arbetsgrupper:

1) Arbetsgrupp utveckling, med Exploateringskontoret som ansvarig. Denna grupp arbetar med program och strategier och samordnar bland annat löpande projekt med koppling till detaljplaner, upprustningar av offentliga platser, hantering av avgäld etc. Kontaktperson: Jan Hessel, Exploateringskontoret.

2) Arbetsgrupp förvaltning, med Trafikkontoret som ansvarig. Denna grupp kommer att hantera löpande förvaltningsfrågor, som exempelvis drift och städning, torghandel, tillstånd, turism och skyltning, trygghetsfrågor och belysning. Gruppen kommer även att hantera pilotprojekt och centrumledningsfrågor och se över arbetsformer och samordningsfrågor. Kontaktperson: Hans-Olov Blom, Trafikkontoret.

Under seminariet gav också Martin Schröder, Stadsbyggnadskontoret, ledamot av Cityvisionens utvecklingsgrupp, en samlad bild av Cityvisionens huvudpunkter och gav exempel på kommande utmaningar. Se vidare den PDF som kan laddas ner via City i Samverkans hemsida.

Under den efterföljande diskussionen ställdes frågor om bland annat hantering och beräkning av tomträttsavgälder. Företrädare för Fastighetsägarna och Handelskammaren menade att många fastighetsägare tvekar att genomföra större utvecklingsprojekt i sina fastigheter, eftersom tomträttsavgälden (den ”hyra som fastighetsägare betalar för sin användning av den mark i City som ägs av staden) inte går att beräkna i förväg.

Andra frågor som berördes var kulturlivets betydelse för ett levande City, om fler bostäder i City kan fungera som ett hinder för andra verksamheter och utvecklingen vad gäller brott och kriminalitet, särskilt i området kring Sergels Torg. Flera deltagare påpekade att det är minst lika viktigt att förbättra städning och trygghet , som att genomföra nya stadsbyggnadsprojekt. En PDF med de tre inledningarna till seminariet kan laddas ner här:

http://www.cityisamverkan.se/city-i-samverkans-frukostseminarium-den-22-februari-med-tema-cityvisionen/

Vision för Kungsgatan

Fastighetsägargruppen på Östra Kungsgatan har sedan i somras påbörjat ett gemensamt visionsarbete för utveckling av gatan. City i Samverkan har nu genomfört tre möten/workshops med fastighetsägare och konsulter, med inriktning på att formulera en gemensam framtidsbild av Kungsgatans roll i det framtida City. Syfte och mål är att skapa en tydlig identitet, ett attraktivare erbjudande och innehåll. En viktig fråga är möjligheten att skapa förutsättningar för nya och intressanta varumärken att etablera sig på Kungsgatan. I ett av de dokument som har tagits fram av  City i Samverkan beskrivs projektet på följande sätt:

”Östra Kungsgatan kan vara ett stadsutvecklingsprojekt på hög nivå, innehållande varumärken, fasader, ytor och gatumiljö, vilket i så fall kräver en stark och tydlig vision. Genom att ta fram en vision för gatan underlättar vi arbetet med en genomtänkt destinationsplanering i form av t.ex. etablering av nya butiksvarumärken och restaurangkoncept. Kopplingen till Stockholms vision för 2030 som syftar till att skapa en mångsidig och upplevelserik storstad i världsklass är mycket tydlig.”

Inspirationsmöte i Oslo

I februari besökte City i Samverkan kollegor i Oslo, på inbjudan av vår systerorganisation, ”Sekretariatet for Levende Oslo”. Diskussioner pågår just nu kring möjligheten att bygga upp en större organisation av City i Samverkans typ, för utveckling av Oslos stadskärna. Tjänstemän och politiker i Oslo kommun, representanter för fastighetsägare, handel och besöksnäringen tog del av City i Samverkans modell för finansiering och projektorganisation. Företrädarna för Oslo stad var särskilt intresserade, för att inte säga imponerade, av Stockholms satsning på en julbelysning i världsklass.

Besöket var ett resultat av de kontakter som togs i samband med konferensen ”Stadens dag” i november 2012, där stadsutvecklare i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors deltog. Vi för också diskussioner med övriga nordiska huvudstäder, om ett mer organiserat samarbete och utbyte av erfarenheter.Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West