2014-04-29 13:18NYHETER

City i Samverkan - Nyhetsbrev 2 - 2014

null

Välkommen till årets andra nyhetsbrev. Läs om hur Stockholm City blir renare och attraktivare än någonsin. Drottninggatan blir först ut med en gatufolder som inspirerar till en väl avvägd, omsorgsfull och levande gatumiljö. Ta även del av besöksräkningen på Drottninggatan som visar att flödena på gatan har ökat markant under februari och mars jämfört med föregående år.

Fler cityvärdar

Sedan i början av mars i år har City i Samverkan inte mindre än fem heltidsanställda Cityvärdar på plats i stan, som patrullerar gator och torg och kvalitetssäkrar stadsmiljön sju dagar i veckan. Den senaste rekryteringen är Yvonne Lindqvist som tidigare arbetat som plockstädare. Cityvärdarna är lätta att känna igen genom sina gula reflexjackor med stadens, Polisens och City i Samverkans emblem. Cityvärdarna fyller varje dag i en särskild loggbok där dagens händelser och ingripanden registreras.

- En viktig del av arbetet handlar om vår ”nollvision” för illegal affischering i City, berättar Lennart Pettersson. Det är fortfarande ett stort antal företag som sätter upp affischer för rent kommersiella event på husfasader och busshållplatser. Förutom att detta är olagligt menar vi att det bidrar till nedskräpning av stadsmiljön. Vårt mål är att vara ute direkt när någon affischerat illegalt, för att se till att det är snyggt och rent på stan.

Rent, renare, renast!

En annan del av cityvärdarnas arbete går ut på att rapportera händelser kopplat till nedskräpning till de städpatruller som plockstädar hela City. Det kan hända att en trafikstolpe blir påkörd och hänger ut över trottoaren eller trasiga trottoarstenar som utgör en fara för allmänheten. Nyligen hade någon slängt ut ett stort antal kartonger på en central gata och på ett annat ställe hade ett badkar hamnat mitt på trottoaren – som folk började slänga skräp i. Tack vare att vi har direktkontakt med Trafik Stockholm kunde detta åtgärdas mycket snabbt.

Sedan börjat av året har projektet ”Stockholm ren och vacker” utvidgats, så att plockstädarna även tar ansvar för att hålla rent och snyggt på delar av Östermalm.  För att klara av den utvidgade arbetsbördan har ytterligare två plockstädare rekryterats. Det innebär att inte mindre än tretton personer arbetar med det kanske viktigaste arbetet för att skapa ett välkomnande City.

- Det roligaste är kanske de positiva kommentarer som vi har fått på senare tid, säger cityvärden Albert Nilsson. Det har fullkomligt rasat in positiva mail från allmänheten till Trafikkontoret, med kommentarer som ”det har aldrig varit så snyggt och rent här på Östermalm på många år. Tack för det”.

Just nu pågår också en liten ”minikampanj” för uppsnyggning av Hamngatan, Kungsgatan och området kring Sergels Torg. Med hjälp av ett särskilt klottersaneringsmedel och metallskrapor tar cityvärdarna bort klistermärken och mindre klotter på stolpar, soptunnor, fasader etc. Det är de små detaljerna som gör det!

Inför sommaren laddar Trafikkontoret upp extra mycket för att erbjuda citybesökarna en ren och fräsch miljö. Inte mindre än 36 ungdomar, fördelade på tre perioder, kommer från mitten av juni till mitten av augusti att förstärka städningen i främst parker och på Stockholms gågator.

Hjärtsäker zon på City i Samverkan

Hela kansliet, cityvärdarna och plockstädarna på City i Samverkan har under början av året gått en utbildning i HLR, Hjärt- och Lungräddning. På kontoret på Korgmakargränd finns numera en hjärtstartare, som kan användas vid plötsligt hjärtstillestånd. Utrustningen består av en defibrillator som skickar elimpulser till hjärtat, samt en förstahjälpenutrustning.

Mötesplats City

City i Samverkan har under vintern utökat sina lokaler längs Korgmakargränd – den lilla överbyggda gatan mellan Gamla Brogatan och Bryggargatan. Den nya kontorslokalen erbjuder ett större konferensrum och ett antal fasta arbetsplatser. Vår ”gamla” lokal byggs just nu om för att ge plats för fler kontorsarbetsplatser. Om du eller din organisation behöver en tillfällig mötesplats mitt i City för smärre konferenser, eller kanske en tillfällig arbetsplats med nära till allt – slå en signal till Lotta Hammar, 076 – 811 87 84. Vi återkommer om tid för inflyttningsmingel!

Gatufolder för Drottninggatan

I samarbete med Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret tar City i Samverkan just nu fram en folder med information, riktlinjer och inspiration för en vacker och välordnad miljö längs Drottninggatan. En del av innehållet består av en uppdatering av stadens skyltprogram från 2009 med information om hur butiksskyltar, markiser etc får användas och sättas upp utanför affärerna. Foldern innehåller även uppdaterad information om riktlinjer för upplåtelse av gatumark, ett arbete som gjordes i samarbete med Polisen och Trafikkontoret 2010. För att göra materialet mer framtidsinriktat och inspirerande innehåller det även en så kallad ”karaktärsbeskrivning” för gatan.

Syftet med ”karaktärsbeskrivningar” är att beskriva vad som utmärker olika delar av stadens offentliga rum och upplevelsen av olika platser, berättar Marcus van Dijk på City i Samverkan. Det handlar om att skapa en gemensam förståelse och samsyn för helheten. Sergelgatan har t ex mer en känsla av ”modernistiskt 60-tal med strama linjer” medan den södra delen av Drottninggatan fram till Åhléns mer handlar om ”kulturhistoriskt turiststråk med äldre fasader”. Då gäller det att anpassa skyltar och gatumöblering efter gatornas karaktär, så att det stämmer.

Planen är att ta fram liknande foldrar för fler gator i City.

High street index för Drottninggatan

Den nya mätutrustningen på Drottninggatan har nu börjat ”ticka fram resultat”. Genom den automatiska passagemätaren kan vi nu få fram exakta siffror på flödet längs citys mest befolkade gågata. Siffrorna ser ut som följer:

Förändring i % 2013 jämfört med 2012

Månad 

Maj  -4,3

Juni  +8,4

Juli  -0,7

Augusti  +4,7

September  -4,9

Oktober  -3,1

November  -5,5

December  -7,0

Hela perioden  -0,4

Förändring i % 2014 jämfört med 2013

Januari  +3,7  

Februari  +11,8

Mars  +17,9

Kommentar: Flödena längs gatan har varit markant högre i början av 2014 än året innan. En bidragande orsak kan vara vädret – den milda vintern och våren under 2014 har lockat ut fler på promenad. Renoveringsarbetena kring Sergels Torg under 2013, vilket innebar försämrad framkomlighet främst längs Sergelgatan, kan också ha haft en viss påverkan på flödena inom hela denna del av City.

Svag uppgång i cityhandeln

Handelsstatistiken vad gäller sällanköpshandeln i City under årets första två månader visar en svag uppgång. Jämfört med januari och februari 2013 har handeln ökat något: två procents uppgång i januari och en procents uppgång i februari, jämfört med samma månader 2013. Sällanköpshandeln i hela riket ökade med 3 procent jämfört med februari 2013. City i Samverkans handelsindex utgår från en startpunkt i januari 2005 då index sattes till 100. Index redovisas i löpande priser.

Februari brukar visa de svagaste handelssiffrorna medan handeln av naturliga skäl ligger i topp under december, förklarar Arne Nedstam som sammanställer City i Samverkans handelsindex. Om utvecklingen följer föregående år kan vi räkna med en uppgång under vårmånaderna, mars-juni och därefter ett tydligt fall under juli. Därefter brukar handelsindex stadigt öka fram mot årsskiftet.

Årsredovisning i korthet

City i Samverkan hade under verksamhetsåret en omsättning på inte mindre än 15 miljoner kronor. Det framgår av den årsredovisning som presenterades vid föreningens årsmöte den 23 april, som avhölls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan. Med ett drygt 40-tal betalande medlemsföretag, sju personer vid kansliet, fyra heltidsarbetande cityvärdar och 11 plockstädare samt ett 30-tal genomförda eller pågående projekt eller produkter, kan 2013 sammanfattas som ett intensivt verksamhetsår. För att tydligt redovisa verksamhetens inriktning och mål har vi i år låtit trycka upp en mer uttömmande och bättre formgiven årsredovisning än vanligt. Den kommer att skickas ut per post till våra medlemsföretag samt finnas tillgänglig på hemsidan i digitalt format.

Årets seminarier och konferenser

Under 2014 arrangerar City i Samverkan ett flertal frukostseminarier stadsvandringar och konferenser. Datum och preliminärt innehåll är som följer. Tid för stadsvandringar meddelas senare.

Fredag 13 juni frukostseminarium: Night time economy

Fredag 26 september frukostseminarium: Roligare stadsmiljö

Torsdag 23 oktober heldagsseminarium: Stadens Dag

Fredag 5 december frukostseminarium: Shopping som överraskar

Programmet för heldagskonferensen Stadens Dag kommer bland annat att lyfta fram goda exempel på stadskärneutveckling i tre svenska och tre nordiska städer. Ett särskilt tema handlar om hur förbättrad handel, service och fler restauranger kan hjälpa till att lyfta även stadsdelar utanför ett cityområde. I Hökarängen, Rinkeby och Gottsunda utanför Uppsala har under senare år stadsmiljön förbättrats genom ökad etablering av kommersiell verksamhet. Konferensen avslutas med en betraktelse kring stadens framtid av DN:s stadsutvecklingsskribent Viktor Barth-Kron. Konferensen är kostnadsfri för medlemmar i City i Samverkan och anställda i Stockholms Stad. Komplett program kommer inom kort!Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West