2018-03-27 15:06NYHETER

City fortsätter att tappa marknadsandelar mot externhandeln i Storstockholm även under 2017

null

Externhandeln i Storstockholm fortsätter att gå starkt. Resultatet för år 2017 blev plus 4 procent, vilket var bättre än för både riket och City. Utvecklingen har dock mattats av, år 2016 ökade externhandeln med 7 procent.

Försäljningen i City under helåret 2017 gick marginellt sämre än för riket som helhet, och resultatet för City blev minus 1 procent. För galleriorna gick det ännu sämre – minus 6 procent. 2016 stod sällanköpsvaruhandelns omsättning i City för cirka 19 procent av länets omsättning, en andel som har sjunkit till cirka 18 procent under 2017. Detta motsvarar ett omsättningstapp på drygt en miljard kronor.

Omsättningen av sällanköpsvaror i City utvecklades under fjärde kvartalet 2017 i linje med riket som helhet, och resultatet för både City och riket blev plus 1 procent.

Beklädnadshandeln i City utgör den viktigaste branschen sett till omsättningen, och ett bra mått på Citys konkurrenskraft är jämförelsen med klädförsäljningen i riket. Rikets kläder minskade sin omsättning under 2017 i linje med City, det vill säga med 1 procent.

Malmarna, som under 2017 uppvisade en svagare utveckling än 2016 ökade med 2 procent, vilket var bättre än för riket totalt. Bäst gick det för Vasastan och Östermalm (plus 4 procent vardera). Gamla stan (plus minus noll) och Södermalm (plus 1 procent) hade ett resultat på samma nivå som riket som helhet, och endast Kungsholmen tappade i omsättning (minus 2 procent).

Handelsindex för sällanköpsvaruhandeln i Stockholm City

Kvartal 2016 2017
1  100    97
2  109  108
3  108  107
4  133  135

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Procentuell förändring för sällanköpsvaruhandeln i Stockholm City 

Kvartal City 2017
1 -3% (-3%)
2 -2% (-2%)
3 -1% (-2%)
4  1% (-1%)

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parentes anges ackumulerade värden.

I nästa nyhetsbrev presenteras utvecklingen för restaurangmarknaden i City under 2017.

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker City i Samverkan

Källor statistik: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna.


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West