2013-03-21 08:31Pressmeddelande

Bliwa hjälper NCC sänka kostnaderna för sjukfrånvaro

Hälsoarbete lönar sig om man når fram till dem som verkligen behöver det. Bliwa Livförsäkring har finansierat utvärderingen av NCC:s projekt med riktade hälsoinsatser till anställda som i hälsoundersökningen har hamnat på rött inom exempelvis stress, rökning, motion eller kostvanor. Resultatet visar att satsningen ger NCC tre gånger pengarna tillbaka i form av ökad produktivitet och effektivitet.

Röd till grön är en metod för att förebygga framtida ohälsa som utvecklats av NCC tillsammans med företagshälsovården Feelgood. Riktade insatser ska förbättra levnadsvanor och upplevd hälsa hos medarbetarna. Det förväntas påverka frånvaro och rehabiliteringsbehov positivt och dessutom ge medarbetarna ökad ork och hållbarhet. Insatserna erbjuds till de personer som vid hälsoundersökningar uppvisat någon form av behov av insats. Det kan till exempel handla om stresshantering, att få stöd för att sluta röka eller hjälp att förbättra motions- och kostvanor.

”Man håller informationsträffar där man pratar om vad man ska äta och hur man ska röra sig, men det är ju bara de redan frälsta som kommer. De andra går i sin vardagslunk, går på hälsokontrollen och får med sig ett papper med siffror. I Röd till grön konfronteras individen med sina problem direkt vid hälsokontrollen. Det blir en diskussion och en fördjupning och så erbjuds han eller hon metoder att jobba för att förbättra sin hälsa som sedan följs upp. Det är det som gör skillnad. Inte för alla, men för många.” Mats Bergman, personal/utbildning/rehab NCC Region Syd, initierade projektet i Malmö 2008

Bliwa finansierar utvärdering för ökade kunskaper

Effekterna av projektet har mätts av forskare vid Institutionen för medicin och hälsa (IMH) vid Linköpings universitet. Forskningsuppdraget har finansierats av Bliwa Livförsäkring som på så sätt vill bidra till ökade kunskaper om förebyggande hälsoinsatser på såväl individ- som organisationsnivå. Det är ett sätt för Bliwa att stödja kundernas strategiska hälsoarbete.

”Bliwa vill medverka till stärkt hälsa i arbetslivet genom att, i samverkan med våra kunder, skapa bättre förutsättningar för friskare medarbetare. Målet är att kunskapen som alstras i projektet ska spridas och ge verktyg för bättre hälsa till såväl NCC som våra övriga kunder. Ambitionen är att detta arbete på sikt ska ge utrymme för återbäring, lägre premier och bättre villkor för Bliwas försäkrade.” Kristina Åkerstrand, vd för Bliwa Livförsäkring

Resultaten visar på en positiv utveckling hos de individer som deltagit i projektet. En hälsoekonomisk analys påvisar en effektivitetsvinst på drygt 13 000 kronor per person, att ställas mot interventionens kostnad, drygt 5 000 kr.

Satsa på dem som behöver det när de är mottagliga

Frågeställningarna i forskningsprojektet, och svaren det gav var följande:

·  Fråga: Hur kan en arbetsgivare bidra till förbättrad hälsa hos de medarbetare som bäst behöver det, det vill säga de som lider av ohälsa eller befinner sig i riskzon för ohälsa?
Svar: Rikta insatser till de som bäst behöver det i en situation när de kan förväntas vara mottagliga för information. I den här studien vid återkoppling från hälsoundersökning där de direkt erbjöds konkret stöd i form av motiverande samtal för en hälsofrämjande livsstil.

·  Fråga: Vilka insatser ger effekt?
Svar: Bäst effekt för förändring om de får ske på individens egna villkor.

·  Fråga: Är det lönsamt?
Svar: Interventionen var lönsam. Företagets kostnader kan antas ge tre gånger tillbaka i form av ökad produktivitet och effektivitet. För individen är vinsten förbättrad hälsa och livskvalitet!

”Vi måste arbeta uthålligt och riktat med hälsoinsatser. Metoden tydliggör vilka individer som har behov av hjälp och på dem satsar vi ordentligt, inte på alla. På så sätt används resurserna rätt. En viktig anledning till att alla jag möter här på NCC är så positiva till Röd till grön är att det är så konkret. Nu gäller det bara att hålla i det här arbetet. Över tid kommer vi att få se goda resultat, det är jag säker på.” Jonas Castenbrandt, personalspecialist NCC Region Syd

Bliwa är ett svenskt kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig på gruppförsäkringar för företag och organisationer. Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet. Bliwa har haft en stadig tillväxt sedan starten 2003 och är idag försäkringsgivare för cirka 11 000 företag, varav ett 30-tal av de 100 största, och 12 organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Med över en miljon försäkrade tjänstemän är satsningar på hälsa i arbetslivet en god investering. Därför arbetar Bliwa bland annat för hjärtsäkra arbetsplatser. Läs mer på www.bliwa.se.


Om Bliwa

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.


Kontaktpersoner

Daniel Olemyr
Kommunikationschef
Daniel Olemyr