2018-06-28 10:25Pressmeddelande

Apotekarsocietetens VD i Läkemedelsverkets styrelse

null

Karin Meyer, Apotekarsocietetens VD, tar plats i Läkemedelsverkets styrelse. Det visar att Apotekarsocietetens breda life science-verksamhet uppmärksammats på högsta myndighetsnivå när det gäller området läkemedel och folkhälsa.

Uppdraget presenteras i samband med att Läkemedelsverket från den 1 juli ska ledas av en generaldirektör som rapporterar till styrelsen och inte, som tidigare, till regeringen.

– Läkemedelsverket har ett brett och viktigt uppdrag och jag ser fram emot att delta i styrelsearbetet, säger Karin Meyer. Verksamheten har en stor påverkan på såväl andra samhällsaktörer som på hela det svenska folket.

Bakgrunden till förändringen av ledningen för Läkemedelsverket är ett regeringsbeslut om att verket ska övergå från att vara en myndighet till att bli en så kallad styrelsemyndighet. Bakom beslutet finns bedömningen att verket har behov av en styrelse med olika kompetenser. Andra faktorer som enligt uppgift vägts in är Läkemedelsverkets omfattande finansiella ansvar samt den kunskapsproducerande och affärsliknande verksamheten. Förändringen kommer knappast att märkas utåt, men ha påverkan på det inre arbetet. Generaldirektör Catharina Andersson Forsman blir kvar och kommer precis som tidigare att leda myndighetens verksamhet, men hon kommer fortsättningsvis att rapportera till styrelsen och inte till regeringen.

Apotekarsocietetens VD Karin Meyer har en gedigen bakgrund inom life science-området, både vad gäller forskning, affärsutveckling, styrelsearbete och samhällsnyttig verksamhet. Nu får hon möjlighet att använda all sin samlade kompetens i det nya styrelseuppdraget.

– Det var självklart en hedrande förfrågan. Jag hoppas kunna bidra i arbetet för att Läkemedelsverket ska ha en fortsatt stark ställning, såväl nationellt som internationellt, säger hon.

Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan. Verksamhetens målsättning är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till Läkemedelsverkets ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt att ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Verket ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom givna ansvarsområden.

Övriga nya ledamöter i Läkemedelsverkets styrelse är:
Nils Gunnar Billinger, f.d. generaldirektör, ordförande
Emma Spak, läkare och samordnare för nära vård, Sveriges Kommuner och Landsting
Björn Eriksson, förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus
Per Johansson, myndighetschef för Revisorsinspektionen
Dessutom ingår myndighetens generaldirektör i styrelsen.

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson