2019-01-14 08:37Pressmeddelande

Apotekarsocieteten värd för europeisk kongress

null


Apotekarsocieteten har förärats värdskapet för ytterligare en internationell konferens 2020. Det är European federation for pharmaceutical sciences, EUFEPS, som ska hålla sin årliga kongress i Göteborg.

– Det känns väldigt hedrande att anförtros det här värdskapet. Det ger oss en värdefull möjlighet att samla europeiska representanter för akademi, industri och myndigheter för att utbyta erfarenheter kring aktuell forskning och läkemedelsutveckling, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Sedan tidigare är det klart att Apotekarsocieteten, som första skandinaviska värd, får ansvaret för världskongressen för proteomik, HUPO 2020. Framgången innebär att Apotekarsocieteten på ett unikt sätt lyfter Sverige som arena för morgondagens läkemedelsutveckling.

EUFEPS är den enda paneuropeiska organisationen som företräder forskare inom industri, akademi, myndigheter och andra institutioner och som arbetar med läkemedelsforskning, utveckling, reglering och beslutsfattande kring dessa frågor inom Europa. Temat för mötet 2020 är Bridging the gap between the patient and product design.

– Genom att ta ansvar för denna europeiska kongress hoppas vi kunna bidra till att Sverige ytterligare stärker positionen som en viktig part inom det globala life science-området. Det är helt i enlighet med Apotekarsocietetens uppdrag, säger Karin Meyer.

EUFEPS kongress arrangeras – med stöd av AstraZeneca och Swedish Drug Delivery Forum – den 15–17 juni 2020. Programkommittén är redan i färd med att ta fram ett vetenskapligt program i världsklass med fokus på att överbrygga klyftan mellan patient och produktdesign – de senaste framstegen inom nya modaliteter, nanomedicin, ny tillverkningsteknik, intelligenta läkemedel, användning av prediktioner och big data.

För det vetenskapliga värdskapet under kongressen står professor Bertil Abrahamsson, senior principal scientist vid AstraZeneca, Göteborg, och professor vid farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet.

Han framhåller att kongressen blir ett tillfälle att utbyta idéer kring den intressanta vetenskap inom läkemedelsområdet som nu växer fram i svensk akademi och industri.

– Farmaceutisk produktdesign är en avgörande aspekt när det gäller att utveckla nya, bättre läkemedel till patienter och en stor del av läkemedelsprodukter utvecklade i Sverige är baserade på sådana uppfinningar, säger Bertil Abrahamsson. Förverkligandet av framtidens regenerativa mediciner kommer också att kräva nya farmaceutiska landvinningar för att den aktiva substansen ska nå sitt mål i kroppen och ge önskad effekt.

EUFEPS bildades 1991 och bland initiativtagarna fanns bland andra Apotekarsocieteten. 2016 valdes
Apotekarsocietetens styrelseordförande Märit Johansson in i EUFEPS executive committee. I programkommittén för 2020 års kongress ingår Bertil Abrahamsson, AstraZeneca; Anette Larsson, Chalmers; Göran Alderborn, Uppsala universitet; Märit Johansson, Apotekarsocieteten/EUFEPS; Lisa Bandholtz, Apotekarsocieteten och Jukka Rantanen, University of Copenhagen.

För ytterligare information, kontakta Lisa Bandholtz, vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten, 073–985 25 64

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut nyhetssajten Läkemedelsvärlden.se.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson