2013-03-21 09:00Pressmeddelande

Apotekarsocieteten utlyser stipendier för forskning och vetenskap

Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse
Stipendier med ändamål att främja farmacevtisk vetenskap och forskning, företrädesvis för doktoranders deltagande i forskarkurser, kongresser, resebidrag el dyl.

Resestipendier avsedda att möjliggöra examensarbeten utomlands inom farmaci/-läkemedelsområdet om minst 20p (30hp) under hösten 2013

Post-doc stipendium
Elisabeth och Alfred Ahlqvists stiftelse utlyser minst ett stipendium om ca 300 000 kronor för att främja grundläggande läkemedelsforskning under ett år (heltid) vid ett välrenommerat universitet
utomlands efter avlagd doktorsexamen.

C D Carlssons stiftelse
Främja vetenskapliga studier och vetenskaplig forskning till gagn för farmacin, företrädesvis för deltagande i forskarkurser, kongresser, resebidrag el dyl.

Gunnar Hylténs stiftelse
Stödja läkemedelsforskning inom området hjärt-kärlsjukdomar, företrädesvis för deltagande i forskarkurser, kongresser, resebidrag el dyl. Av ansökan ska framgå vad inom området hjärt-kärlsjukdomar som forskningen avser.

Sista ansökningsdag för samtliga stipendier är 31 mars. För mer information samt ansökan se här.

 


Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webtidningen Läkemedelsvärlden och böcker inom läkemdelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson