2017-03-01 08:17Bloggpost

Tankar i väntan på apoteksmarknadsutredningen

null

Om en vecka, den 9 mars, presenteras första delbetänkandet i den sk nya apoteksmarknadsutredningen som letts av Åsa Kullgren. Utredningen hade när arbetade började delat upp sitt arbete i fyra områden: Översyn av utvecklingen på apoteksmarknaden; Tillgänglighet, säkerhet och service; Apotekens roll och personalens kompetens; Tillstånd och tillsyn.


Som en första övergripande fråga valde utredaren att sätta fokus på; vad är apotekens roll. Detta är den kärnfråga som jag ser som den viktigaste och där jag har följande förhoppningar från utredningen:


Läkemedel är en ordinerad behandling
Läkemedel är en av de viktigaste insatsfaktorerna i vården. Uppskattningsvis 8 av 10 läkarbesök i primärvården leder till förskrivning av ett eller flera läkemedel, där patienten själv ansvarar för att behandlingen fullföljs. Att fatta beslut om att förskriva läkemedel är en ordination och ska som en sådan behandlas. För att förtydliga för individen att läkemedel är en behandling och inte bara en produkt som hämtas ut på ett apotek skulle förskrivaren även i primärvården kunna ge en ordination som skickas till apotek som sedan verkställer. Begreppet recept tas bort.


Apoteken väl integrerade i hälso- och sjukvården
Apoteken är en del av hälso- och sjukvården och min förhoppning är att detta ska framgå tydligt i utredningen. I dagens och morgondagens sjukvård ställs krav på mer samarbete mellan olika delar av vården och dess olika professioner. I denna miljö ingår läkemedel som är en av vårdens vanligaste insatsfaktor. Om vi ändrar fokus från receptet till läkemedel som behandling är det enklare att förstå apotekens roll inom hälso- och sjukvården. Läkaren ordinerar i stället för att förskriva och apoteken verkställer denna ordination. Apoteken får då en tydlig roll i ordinationen av denna behandling vilket kan öppna upp för utveckling av arbetssätt och hur olika delar i kedjan stödjer ordinationen kring behandlingen. Det krävs samverkan mellan apotek och vård för en optimal behandling som kan kräva justeringar under tiden.


Kompetens och kunskap
Som all annan verksamhet inom hälso- och sjukvården är apotek en verksamhet som behöver utvecklas och som en del av vården utvärderas och utvecklas genom forskning. Genom att utveckla ett systematiskt samarbete med akademin kan apotekens roll och samverkan med övrig vård utvecklas på ett sätt som gynnar vår befolkning/folkhälsan.

Framtidens läkemedel i framtidens hälso- och sjukvård
Vården omorganiserar sig och mer och mer avancerade läkemedelsbehandlingar sköts i hemmet. Nya läkemedel kan komma att ställa andra krav på hur detta görs på ett bra och patientsäkert sätt. Detta ställer ökade krav på apoteken att informera patient och vårdpersonal som stöd i den avancerade läkemedelsbehandlingen.

Slutligen: Några frågor som Apotekarsocieteten lyft under utredningens gång har varit att landsting och apotek bör ges i uppdrag att gemensamt utforma processer som stödjer patienten för en ökad läkemedelsnytta samt att 24-timmars-regeln bör inte bara gälla apoteken utan hela distributionsledet. Det är därför intressant att socialutskottet lyfter dessa frågor till riksdagen en vecka innan utredningen lägger fram sitt betänkande. Fortsättning följer.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson