2021-12-17 11:04Pressmeddelande

Utvecklingen av Stadsskogen går in i slutfasen

Nu ska etapp 5 av utbyggnaden av Stadsskogen detaljplaneras. Detaljplanen blir den sista etappen av utvecklingen av området, eftersom arbetet med planprogrammet för Södra Stadsskogen nu avslutas. Detta beslutade kommunstyrelsen på måndagens sammanträde.

2006 antogs den första detaljplanen för det nya området Stadsskogen, och utvecklingen har pågått löpande sedan dess. Under 15 år har byggnation pågått i flera etapper, och en helt ny stadsdel har vuxit fram.

Det pågår idag byggnation på redan planlagda tomter i Stadsskogen. Det omfattar färdigställande av byggnation utmed Stadsskogsgatan, byggnation vid cirkulationsplatsen Stadsskogsgatan/Tomtebogatan och kvarteret Bergkullen. Till det kommer den framtida byggnationen på fastigheten Skogskullen. Målet är att dessa byggnationer färdigställs under 2022–2023, förutom Skogskullen som dröjer något år till.

Men än återstår ett par områden att detaljplanera. Planläggning av etapp 4 pågår i dagsläget och utgörs av den västra delen av skogsområdet inklusive vägen mellan Rubingatan och Stadsskogsgatan. Planen var ute på samråd i oktober i år. Nu har kommunstyrelsen också beslutat om att detaljplanearbetet för etapp 5 ska påbörjas, och tillsammans med etapp 4 kommer dessa etapper att bli de sista i utvecklingen av Stadsskogen. Detta efter att arbetet med planprogrammet med Södra Stadsskogen avslutats.

— Utredningar avseende bland annat naturvärden och behovet av nya bostäder har legat till grund för ställningstagandet angående Södra Stadsskogen. Förutsättningarna som råder idag motiverar inte ett ianspråktagande av området i närtid, säger Arben Vojvoda, översiktsplanerare på Alingsås kommun.

I och med att etapp 4 och 5 i blir det sista som planeras i området, blir inriktningen i detaljplanearbetet anpassat därefter.

— Det innebär att Stadsskogen ska vara färdigt när utbyggnaden är klar. Behovet av kommunal service ska vara tillgodosett, och Stadsskogen som helhet ska vara en väl fungerande del av Alingsås, säger Jesper Sjögren, exploateringsingenjör på Alingsås kommun.

Det kommer inom etapp 5 att planeras för en ny skola och förskola, samt möjliggöra för byggnation av LSS-boende och äldreboende/trygghetsboende för att tillgodose både dagens och framtidens behov. Totalt planeras det också för cirka 250 nya bostäder i området, fördelat på flerfamiljshus, radhus och småhus, vilket tillsammans med etapp 4 innebär ca 450 nya bostäder. Det planeras även för en tvärgående gata mellan Skogskullegatan och Rubingatan som ska användas av boende i kommande bostäder och samtidigt avlasta Stadsskogsgatan från trafik.

Även de goda rekreationsmöjligheterna ska stärkas och utvecklas i området. Befintliga naturvärden ska tas i beaktning och naturmarken ska vara sammanhängande med ett sammanhängande stignät som till viss del tillgänglighetsanpassas för att nå fler människor. Det finns också planer på två skogsparker i området innehållande bland annat lekplats, grillplats och utegym.

— Parken eller parkerna ska utgöra centrala mötesplatser i området tillgängliga för alla, inte bara för boende i Stadsskogen. Tillsammans med bland annat nya uppmärkta leder och tillgänglighetsanpassning ska Stadsskogen bli ett nytt attraktivt friluftsområde, avslutar Jesper Sjögren.

 Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Exploateringsingenjör
Jesper Sjögren
Översiktsplanerare
Arben Vojvoda