2022-03-01 11:51Pressmeddelande

Beslutad markpolicy ska främja Alingsås utveckling

Sjön Mjörn med Alingsås i fjärran.

I förra veckan, den 23 februari, beslutade kommunfullmäktige om att anta en markpolicy för Alingsås kommun. Policyn ska vara vägledande i hur kommunen arbetar med strategiska markförvärv och underlätta beslutsprocessen när sådana förvärv ska genomföras.

För att garantera tillgången till kommunal mark ska kommunen fortsätta att planera förvärven både på kort och lång sikt. Ur ett kortsiktigt perspektiv innebär det att markinnehavet ska vara tillräckligt stort för att trygga det mest angelägna behovet av mark för bland annat bostäder, etableringar och samhällsservice.

Som fastighetsägare ökar kommunens möjligheter att styra hur nya områden gestaltas och planeras utifrån bland annat markanvändning och upplåtelseform.

- Genom en aktiv markpolitik skapas goda förutsättningar för att säkerställa en styrning i enlighet med gällande översiktsplan, vision 2040 och andra kommunala mål, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Främjar även djur och natur

Alingsås kommun äger mark för olika ändamål. Bland annat för att möjliggöra utveckling av nya bebyggelseområden. Det kommunala ägandet fyller även ett viktigt syfte för att säkerställa att sammanhängande områden bevaras för att främja djur-, natur- och friluftsliv.

Kommunen ska dessutom aktivt arbeta med skötseln av markinnehavet på ett miljövänligt och klimatmässigt gynnsamt sätt med fokus på biologisk mångfald och minimering av koldioxidutsläpp.

Strategiskt arbete för framtida tillväxt

Markpolicyn visar på ett transparent sätt hur kommunen arbetar med inköp av strategisk mark. Policyn beskriver också hur det kommunala markinnehavet ska utvecklas och vilka typer av områden som ska stå i fokus. I det strategiska arbetet ska kommunen avsätta en budget för markinköp och årligen ta ställning till om nivån motsvarar behoven. Kommunen ska dessutom fortsätta att fokusera på att stärka markinnehavet för att säkerställa Alingsås framtida tillväxt.

- Ett kommunalt långsiktigt och strategiskt markinnehav utgör tillsammans med det kommunala planmonopolet kraftfulla verktyg för att styra kommunens samhällsutveckling. Dessutom ger det kommunen möjligheten att styra och skaffa sig en helhetssyn för kommunens framtida utveckling, säger Daniel Filipsson.

Arbetet med markpolicyn finns med som ett uppdrag i kommunstyrelsens budget för planperioden 2021–2023 men också som en av åtgärderna i det näringslivstrategiska programmet.

Läs markpolicyn i sin helhet


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson