2023-02-08 12:20Pressmeddelande

Alingsås säkerställer 2020-talets välfärd

Rådhuset i AlingsåsRådhuset i Alingsås

En enig kommunstyrelse har inlett den nya mandatperioden med att sjösätta en rad uppdrag som ska säkerställa en stabil kommunekonomi och välfärd under resten av detta decennium.

Det är en styrka att vi gemensamt i Alingsåspolitiken hittat en samsyn i vilka åtgärder vi ser som viktiga för att även fortsättningsvis ha en ekonomi i balans och säkerställa kvalitet och kompetensförsörjning i vår gemensamma välfärd, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stabil och optimerad ekonomi

Det första uppdraget handlar om att fortsätta ha en stabil ekonomi och optimera hela kommunkoncernen genom effektiviseringar och samordningsvinster. Ytterligare två specifika uppdrag fokuserar på optimerad lokalförsörjning och energieffektiviseringar, som också ska frigöra resurser till välfärden.

Framtidens kompetensförsörjning

Därtill kommer några uppdrag för att säkerställa framtidens kompetensförsörjning och förebygga utanförskap. Dels genom att skapa en Alingsåsmodell för effektiva tidiga arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. Dels genom en långsiktig handlingsplan för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare genom konkurrenskraftiga löner och förbättrad arbetsmiljö, för att på så sätt öka andelen behörig personal inom skola, vård och omsorg.

Alingsås har ett gott utgångsläge och vi agerar nu proaktivt för att bli ännu bättre och lägga grunden för att kunna leverera vårt välfärdsuppdrag även i framtiden, säger Simon Waern (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

De uppdrag som kommunstyrelsen har beslutat om är följande:

  • Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en kommunkoncernövergripande handlingsplan för välfärdens finansiering under 2020-talet. Exempel på åtgärder som ska utredas är eventuella samordningsvinster inom och utanför kommunkoncernen samt möjlighet till koncernbidrag eller utdelning från Alingsås Energi.
  • Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar, i enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsen, ta fram förslag på hur kommunens arbetsmarknadsåtgärder kan samlas, samt förslag till tidplan för implementering. Kommunledningskontoret ges vidare i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram en Alingsåsmodell med syftet att skapa effektiva tidiga arbetsmarknadsinsatser i såväl egen, kommunövergripande, regi som i samverkan med det lokala näringslivet och civilsamhället.
  • Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en långsiktig handlingsplan för säkrad kompetensförsörjning, mer konkurrenskraftiga löner, förbättrad arbetsmiljö samt ökad andel behörig personal inom skola, vård och omsorg.
  • Kommunledningskontoret får i uppdrag att centralisera ansvaret för kommunens strategiska lokalförsörjning till kommunstyrelsen.
  • Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för ökad energieffektivitet för hela kommunkoncernen.


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson
Simon Waern
Kommunstyrelsens vice ordförande (S), gruppledare Socialdemokraterna
Simon Waern