2017-03-27 08:11Press release

Morgondagens jurist

Sabine Söndergaard, COO, Alektum Group Legal

Att företaget påverkas av nya lagar, ägarbyten, skadestånd och tvister är självklart. Frågan är hur. Morgondagens jurist jobbar proaktivt med att förutse just dessa situationer och förhindrar att onödiga tvister uppstår. Detta är den tredje delen i vår artikelserie Credit Management. Den handlar om varför du som företagare kan ha stor nytta av att ha en nära relation med din affärsjurist.

Riskerna med att driva företag är många. Vissa risker som marknadsrisker och affärsrisker är svåra att skydda sig mot och bör tas höjd för i kalkylen. Andra risker går att skydda sig mot men kräver ofta specialistkunskap. Exempel på sådana risker är de legala riskerna. Denna artikel handlar om hur du som företag tillsammans med en proaktiv jurist kan säkra upp din verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt.

De legala riskerna i ett företag är mångfacetterade och kommer dels från ett hårdare affärsklimat och dels från fler lagar och reglingar som omgärdar företagandet. En jurist skulle säga att antalet tvistytor har ökat. Därför är det viktigt för alla företag att kunna hantera men också förutse framtida tvister utan att verksamheten stannar upp eller rent av lamslås om exempelvis en stämningsansökan från tingsrätten skulle dimpa ner i brevlådan.

De juridiska tvisterna ökar

Statistiken talar sitt tydliga språk. Allt fler företag blir måltavlor för stämningar och skadeståndskrav. Bland annat har Svenska Handelskammarens skiljedomsinstitut noterat en ökning i antal tvister, framför allt tvister kring aktieägaravtal och serviceavtal, men även ärenden kring immaterialrätt och licensavtal förekommer; med andra ord en bredd av ärenden som visar att många juridiska aspekter måste tas hänsyn till. Även ARN – Allmänna reklamationsnämnden – redovisar en kraftig ökning 2016 jämfört med föregående år då antalet ärenden steg med 1502 stycken, en ökning med hela 12,5 procent.

Utöver detta har en ny konkurrensskadelag nyligen trätt i kraft som kommer att göra det lättare för målsägande att få rätt till skadestånd och ersättning om de lidit skada som beror på en snedvriden eller begränsad konkurrens.

Alla företag behöver en jurist

Många av dessa risker kan lättare hanteras och ofta helt förebyggas med hjälp av juridisk expertis.

Alla företag behöver en jurist men vad man framför allt behöver är en jurist med förståelse för kundens affärer. Morgondagens jurist sitter inte och gömmer sig bakom sitt skrivbord utan är en affärspartner som arbetar proaktivt och förebyggande och som gärna sitter med i företagets ledningsgrupp - allt för att bättre kunna förutse framtida tvistytor.

De juridiska aspekterna bör hanteras omsorgsfullt redan från början, när företaget grundas och verksamheten dras igång, men ett vanligt misstag är att juridiska avtal som exempelvis aktieägaravtal lätt prioriteras ner i ivern att bygga upp företaget.

Avsaknaden av ett så kallat aktieägaravtal kan dock bli besvärligt den dagen ägarbilden av någon anledning förändras. Hur gör man om en av ägarna vill avsluta sin anställning och grunda ett konkurrerande bolag? Hur kan en grupp av ägare köpa ut en annan ägare?

Ett noggrant aktieägaravtal är viktigt att ha, men lika viktigt är det att reglera vad som ska ske med verksamheten vid dödsfall eller skilsmässa. Att optimalt flytta tillgångar över generationer kräver också expertis.

Vi vet att många juridiska frågor kan vara känsliga att ta upp. Många gånger kan det vara lite obekvämt att när allt är frid och fröjd sätta sig ner för att ta fram ett avtal som hanterar situationer som är svåra att föreställa sig. Inte sällan har ägare också någon form av personlig relation till varandra. En god idé är därför att låta en opartisk jurist hjälpa till att avtala och klargöra vad som gäller vid framtida händelser som kan leda till tvister.

Att upprätta ett aktieägaravtal är vanligen en del i ett ”start-up-paket” som jurister erbjuder sina kunder. Detta är ett erbjudande som förutom rådgivning också innebär hjälp med att upprätta de allra viktigaste juridiska dokumenten. Alla företag har inte samma behov. Innehållet i ett ”start-up-paket” anpassas naturligtvis efter det aktuella företagets behov.

Konsumentlagstiftning

Efter att framgångsrikt ha startat upp sitt företag börjar verksamheten rulla på. Men det juridiska arbetet har bara börjat. Som företag riktat mot konsumenter behöver konsumentlagstiftningen alltid tas i beaktande. Med konsumentlagstiftning menas bland annat konsumenttjänst- och köplagarna enligt vilka konsumenten har rätt till reklamation, att ångra sitt köp, samt skadestånd om varan eller tjänsten har orsakat konsumenten någon skada, alternativt om varan är trasig eller tjänsten undermålig.

Dessutom är företaget förpliktigat att göra en ordentlig kreditupplysning om kredit ska beviljas. Görs en godtycklig sådan kan det få konsekvenser för företaget i efterhand, inte bara genom försenad betalning från konsumenten utan även juridiska påföljder.

För den som bedriver e-handel, något som är en växande marknad och stärks ytterligare genom EU-projektet Digital Single Market som ska förbättra möjligheterna för e-handel över nationsgränser, gäller ytterligare juridiska aspekter. Bland annat lagstiftning kring distansavtal. Eftersom det kan vara svårt att teckna avtal över internet ska bland annat ångerrätt och returrätt framgå tydligt i köp- och användarvillkoren. För e-handlare råder även specifika krav på beställningsprocessen och val av betalningslösningar, speciellt då kredit ska erbjudas.

En kunnig jurist ser över e-handelns alla moment, från information till konsument, fakturaköp, till övrig finans och eventuellt också inkasso. Att själv hålla uppsyn över de här momenten och garantera att man inte missar något kan vara svårt för den som saknar juridisk utbildning.

Förändringar i lagstiftning

Att ta hjälp av en affärsjurist bör därför inte ses ensidigt som en kostnad eller ett nödvändigt ont utan mer som en investering som bidrar till att minska risken. En proaktiv affärsjurist kan förutse framtida utmaningar och förhindra att tvister uppstår eller – om en tvist ändå är ett faktum – agera på ett korrekt sätt.

Ett aktuellt exempel på viktig legal förändring är den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018. Förordningen innebär att företag måste ha en giltig orsak för att lagra konsumenters personuppgifter och den ersätter den rådande personuppgiftslagen (PUL). Omställningen från en lag till en annan är en utmaning som innebär en hel del juridiskt arbete och förändringar i många administrativa rutiner. Genomförs inte de nödvändiga förändringarna eller om företaget inte sköter hanteringen av personuppgifter på rätt sätt kan företaget tvingas betala höga böter eller skadestånd, så mycket som 20 miljoner euro eller fyra procent av den globala årsomsättningen.

Att sätta dataskyddsförordningen på agendan för ledningsgruppen möjliggör för strategiska beslut där lagstiftningen hålls i baktanken under hela verksamhetsprocessen och inte glöms bort. Att tillsätta en jurist i ledningsgruppen underlättar.

Dessutom rekommenderas att tillsätta ett personuppgiftsombud, alltså någon som hanterar kunders personuppgifter, samt att företaget kartlägger var och på vilket sätt personuppgifter samlas in. Tar företaget hjälp tidigt under omställningsprocessen för att strukturera upp den kan ett proaktivt arbete inledas för att undvika oförutsedda problem i senare verksamhet.

Morgondagens jurist

En typisk bild många har av jurister är att de är svåråtkomliga och att deras tjänster är dyra. Men risken för onödiga tvister med andra företag eller konsumenter, pressade situationer mellan aktieägare och dyra skadestånd kan minskas markant om företaget låter en jurist hjälpa till från början och sedan hålla uppsyn över de juridiska frågor som uppstår i verksamheten. Utöver att det ofta finns juridiska konsekvenser som inte är uppenbara för den som saknar juridisk utbildning förändras lagar och bestämmelser med jämna mellanrum – det är därför alltid klokt att samarbeta med en jurist som har koll på läget och kan hjälpa företaget att anpassa sig.

Morgondagens jurist jobbar med transparens mot företaget och tydlig prissättning med takpriser och paketerbjudanden. Det är med andra ord tryggare för företaget att samarbeta med en jurist kontinuerligt, dels för att det underlättar proaktivt arbete och därmed minskar risken för tvister, men även för att det blir lättare att förutse kostnaderna i förväg. Anledningarna till att anlita juridisk hjälp är långt fler än anledningarna till att låta bli.

Sabine Söndergaard, COO, Alektum Group Legal

Behöver du en partner som kan hjälpa dig med juridiska frågor i ditt företag är du självklart välkommen att kontakta oss för rådgivning. Du når oss på sabine.sondergaard@alektumgroup.com eller 0722 46 38 30


About Alektum Group

Alektum Group is a Swedish, family-owned debt collection company founded in 1992. We operate in 18 countries, with more than 650 employees and a turnover exceeding 12 million EUR.


Contacts

Moa Tyborn
Chief Communications and Marketing Officer
Moa Tyborn