2018-10-10 12:14Pressrelease

Beslut med sikte på en budget i balans

Region Halland inleder nu ett hårt arbete med att få en budget i balans. Under kommande mandatperiod kommer förslag på ett antal åtgärder att tas fram i syfte att minska kostnaderna samtidigt som kvaliteten ska vara likvärdig för invånarna. Regionstyrelsen beslutade på onsdagen om åtgärder som sammanlagt minskar kostnaderna med cirka 50 miljoner kronor.

Fler invånare i en attraktiv och växande region ger ett ökat behov av hållbar tillväxt och kvalitativ vård. För att kunna leverera en effektiv välfärd behöver kostnaderna ses över. Det är ett långsiktigt arbete, som redan inletts.

Både den första och andra uppföljningsrapporten pekade på ett underskott. Den senaste prognosen visar ett underskott på 127 miljoner för 2018. En genomlysning av alla verksamheter startade därför redan före sommaren.
– Vi behöver gemensamt ta fram kloka förslag för att få en budget i balans de kommande åren. Det kan röra sig om allt från att inte genomföra planerade investeringar till att arbeta mer samordnat internt, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M).

Grundtanken är att involvera ansvariga för olika verksamheter inom Region Halland i den ekonomiska genomlysningen. De flesta förslagen kommer att bli tydliga när budgeten presenteras, men det finns delar som regionstyrelsen antog vid sitt möte på onsdagen och nu skickar vidare till fullmäktige för beslut.
– Vi välkomnar att det nu kommer fram konkreta förslag att ta ställning till, och vi vill poängtera vikten av att följa upp åtgärderna så att resultatet blir det förväntade och vi får önskad effekt, säger regionråd Lise-Lotte Bensköld Olsson (S).

Åtgärder som minskar kostnaderna
För två år sedan togs beslut om att investera i så kallad PET/CT-utrustning på sjukhuset i Halmstad. Det har ännu inte gjorts eftersom den nya utrustningen även krävde ombyggnation och anpassning av fastigheten. Sammanlagt skulle investering och driftkostnad landa på närmare 40 miljoner kronor.

 PET/CT (positronemissionstomograf) används inom cancervården för att upptäcka tumörceller och före 2016 bedömdes Halland behöva egen utrustning. Sedan beslutet togs har flera närliggande regioner investerat i samma utrustning. Samtidigt har också nya behandlingsformer utvecklats. Det gör att behovet i länet minskat och bedöms i dag ligga mellan 250–300 undersökningar per år. Om investeringen ska löna sig krävs 2000 undersökningar årligen.
– Vi skickar patienter i behov av denna undersökning till närliggande sjukhus där kompetensen finns och det kommer vi enligt förslaget att fortsätta med, så för hallänningen blir det ingen skillnad, säger Mikaela Waltersson.

Styrelsen tog även beslut om att i första hand nyttja digitala tjänster för tolkbehov. Genom detta ökar tillgängligheten samtidigt som miljöpåverkan minskar.  Konceptet är testat i ett pilotprojekt inom Hallands sjukhus och visar på hög patientnöjdhet.

Ytterligare en förändring blir att uppgradera programvaran i regionens genomlysningsmaskiner på röntgen, istället för att köpa nya. Övriga åtgärder innebär att se över nyttjandet av regionens bilpool och antalet verksamhetsbilar.

För mer information:
Mikaela Waltersson (M), ordförande regionstyrelsen, 070-325 42 15
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), 2:e vice ordförande regionstyrelsen, 070-922 83 11

Anna Wallefors, kommunikationsdirektör,
Anna.Wallefors@regionhalland.se

 


About Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Contacts

Vikarierande kommunikationsdirektör
Anna Wallefors
kommunikationsstrateg hälso- och sjukvård
Louise Ingman
kommunikationsstrateg regional utveckling
Ingela Richardson
kommunikationschef Hallands sjukhus
Marianne Kondrup
kommunikationschef Närsjukvården
Anna Stålnacke
kommunikatör Psykiatrin Halland
Harald Bergengren
förvaltningschef Kultur och skola
Eva Nyhammar